Assessment of the Financial Condition of Selected Dairy Cooperatives during the COVID-19 Pandemic

Main Article Content

Magdalena Kondej

Abstrakt
The aim of the article is to present the financial condition of selected dairy cooperatives using ratio analysis and selected discriminant models. The main objective of the paper is to assess the overall financial condition of dairy cooperatives during the COVID-19 pandemic (2020-2021) and earlier years (2017-2019). The author focused, on the one hand, on the assessment of the financial condition of a selected group and, on the other hand, on the link between the financial situation of selected dairy cooperatives and state aid during the changing economic reality caused by the SARS CoV-2 virus. The financial analysis for dairy cooperatives also reveals a broader comparative context in the time span before and during the COVID-19 pandemic. The research shows that the analysed dairy cooperatives, with the exception of OSM Jasienica Rosielna, did not have a negative financial results.

Article Details

Jak cytować
Kondej, M. (2022). Assessment of the Financial Condition of Selected Dairy Cooperatives during the COVID-19 Pandemic. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(4), 26–34. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.4.14
Bibliografia

Akhmetshin, E. (2017). Clustering as a criterion for the success of modern industrial enterprises. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15, 221-231.

Barichello, R. (2020). The COVID-19 pandemic: Anticipating its effects on Canada’s agricultural trade. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68, 219-224. (Crossref)

Bombiak, E. (2010). Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 86, 141-152.

Czerwińska-Kayzer, D., Florek, J. (2012). Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 96, 265-276.

Domańska-Felczak, T., Felczak, T. (2021). Kształtowanie płynności finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich. Wydawnictwo SGGW.

Drury, C. (2020). Coronavirus: Dairy farmers throwing thousands of litres of milk away as demand dries up in lockdown. Accessed: 09.03.2023. Retrieved from: https://www.independent.co.uk/news/health/ coronavirus-dairy-milk-farmers-throw-away-shortagelockdown-a9457001.html.

Firlej, K. (2017). Przemysł spożywczy w Polsce. Nowa ścieżka rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ganc, M., Felczak, T. (2011). Rachunek kosztów zmiennych w małej spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 62, 281-287.

Glen, A. (2012). Essentials of Corporate Financial Management. Pearson FT Prentice Hall.

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6(773), 35-39. (Crossref)

Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5/200, 306-331.

Jachna, T., Sierpińska, M. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kusuma, M. (2021). Measurement of Return on Asset (ROA) based on Comprehensive Income and its Ability to Predict Investment Returns: an Empirical Evidence on Go Public Companies in Indonesia before and during the Covid-19 Pandemic. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 16(1), 94-106. (Crossref)

Ligaj M., Pawlos W. (2021). Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 60-65. (Crossref)

Mączyńska, E. (2020). Czym jest „Czarny Łabędź”? Po prostu ekonomia. Gazeta SGH. Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Majewski, B. (2012). Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 118, 96-103.

Noga, T., Adamowicz, K., Jakubowski, J. (2014). Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 13(1), 31-33.

Piątek, E., Konat-Staniek, M. (2017). Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(88), 375-382. (Crossref)

Siekierski, J. (2012). Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 149-166.

Suchoń, A. (2013). Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka - zagadnienia prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego Warszawa, 13(28), 108-120.

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł., Drożdż, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski. Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73), 117-163. (Crossref)

Wang, Q., Liu, Ch., Zhao, Y., Kitsos, A., Cannella, M., Wang, Sh., Han, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on the dairy industry: Lessons from China and the United States and policy implications. Journal of Integrative Agriculture, 19(12), 2903-2915. (Crossref)

Wędzki, D. (2006). „Benchmarking” w analizie finansowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 73 80.

Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 219-231.

Yaffe-Bellany, D., Corkery, M. (2020). Dumped milk, smashed eggs, plowed vegetables: Food waste of the pandemic. The New York Times. Accessed 09.03.2023. Retrieved from: https://www.nytimes. com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html.

Zuba, M., Zuba, J. (2011). Wpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(1), 490-494.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty