Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej

Main Article Content

Krzysztof Dobieżyński


Słowa kluczowe : systemy jakości, żywność, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność, produkcja ekologiczna
Abstrakt
Celem pracy jest przybliżenie genezy rozwiązań prawnych w zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w UE. Przedstawione zostały również najważniejsze cechy tych systemów, do których należą: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności oraz produkcja ekologiczna. Obowiązujące regulacje prawne zapewniają systemy jakości produktów rolnych oraz środków spożywczych o charakterze ponadterytorialnym. Konsekwencją ponadterytorialności ochrony jest uniwersalność podstawowych pojęć użytych w obowiązujących aktach prawnych.

Article Details

Jak cytować
Dobieżyński, K. (2013). Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 65–75. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.38
Bibliografia

Borowska A. [2009]: Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna, [w:] Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, red. R. Żelazny, Wyd. AE, Katowice.

Brodzińska K. [2010]: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV). (Crossref)

Całka E. [2008]: Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i polskiego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Communication from the Commission concerning the consequences of the judgment given by the Court of Justice on 20 February 1979 in Case 120/78 ('Cassis de Dijon'), OJ 1980, C 256/2.

Dévényi P. [2011]: The New Proposal on Agricultural Product Quality Schemes – Quality Legislation on Quality Questions? European Food & Feed Law Review no. 3.

Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M. [2013], Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27).

Grębowiec M. [2010]: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV). (Crossref)

Jurcewicz A. [2011]: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [w:] Prawo rolne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Kapała A. [2007]: Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym. Przegląd Prawa Rolnego nr 1.

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych, SEC(2009) 670, SEC(2009) 671, Bruksela 28.05.2009, KOM(2009) 234 wersja ostateczna.

Konwencja paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, Dz. U. z 1975r., Nr 9, poz. 51 i 52.

Kowalczyk S. [2012]: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (XXVII), z. 1. (Crossref)

Leśkiewicz K. [2007]: Z prawnej problematyki jakości produktów rolnictwa ekologicznego. Przegląd Prawa Rolnego nr 1.

Ortino F. [2004]: Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade. A Comparative Analysis of EC and WTO Law; Hart Publishing, Portland.

Proposal for a Council Regulation (EEC) on organic production of agricultural products and indications refering thereto on agricultural products and foodstuffs, COM (89) 552 final.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes, Brussels, 10.12.2010, COM/2010/0733 final - COD 2010/0353.

Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1-15.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14.07.1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9-14.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91; Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1-23.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5.08.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich; Dz.U. L 204 z 6.8.2009, str. 15-34.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. UE L 343 z 14.12.2012, s. 1-29.

Winawer Z, Wujec H. [2013], Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej, Wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Wyrok ETS z 20.02.1979 r. w sprawie 120/78 Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein; Rec. s. 649.

Zielona Księga w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości; Bruksela, dnia 15.10.2008, KOM(2008) 641 wersja ostateczna.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.