Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : reforma rynku cukru, Unia Europejska, handel zagraniczny cukrem
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany w handlu zagranicznym cukrem, sprzedaży cukru kwotowego i pozakwotowego oraz ceny zbytu cukru kwotowego w latach 2004–2012 w Polsce. Reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w 2006 r. spowodowała znaczne pogorszenie bilansu handlu zagranicznego Polski tym produktem w ujęciu wartościowym. Dopiero od 2012 r. obserwuje się poprawę sytuacji. Natomiast nasila się ujemny bilans w ujęciu ilościowym. Nie udało się osiągnąć jednego z podstawowych celów reformy, czyli znaczącego obniżenia cen cukru. Ceny sprzedaży cukru przez cukrownie po obniżeniu w latach 2007-2010, zaczęły wzrastać. Planowane w 2014 r., a obecnie przesunięte na nieokreślony termin, zniesienie limitów produkcji cukru może spowodować okresowe obniżenie jego cen na rynku Unii Europejskiej, ale w dłuższej perspektywie czasowej ich wzrost. Zmiana ta spowoduje także dalsze pogorszenie salda handlu zagranicznego cukrem w Polsce, ze względu na większe koszty produkcji cukru z buraka cukrowego niż z trzciny.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2013). Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 7–15. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.32
Bibliografia

Artyszak A. [2007A]. Skutki pierwszego roku reformy rynku cukru dla polskich plantatorów na przykładzie gospodarstwa pana Witolda Ferensa. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 3, 7–9.

Artyszak A. [2007B]. Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. XVII, 167–172.

Artyszak A. [2008A]. Efekty reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 17–19.

Artyszak A. [2008B]. Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 4 (XIX), 30–35.

Artyszak A. [2009A]. Opłacalność produkcji buraka cukrowego w pierwszych trzech latach reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA, t XI, z. 1, 11–13.

Artyszak A. [2009B]. Następstwa trzech lat reformy rynku cukru w UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 8 (XXIII): 5–9. (Crossref)

Artyszak A. [2010A]. Produkcja buraków cukrowych w Polsce po wejściu do UE na tle pozostałych krajów członkowskich. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 9–13.

Artyszak A. [2010B]. Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 10 (XXV), z. 1, 5–12. (Crossref)

Artyszak A. [2011]. Ceny cukru w latach 2008-2011. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 21–25.

Artyszak A. [2012A]: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku. Zesz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, 16–19.

Artyszak A. [2012B]. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002–2011. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 8 (57), 26–35.

Artyszak A., Kucińska K. [2008]. Zmiany w produkcji cukru i buraka cukrowego w Polsce i w Unii Europejskiej spowodowane reformą rynku cukru. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 68, 91–103.

Bank Danych Handlu Zagranicznego GUS 2004–2012.

FAMMU/FAPA. Notowania – rynek cukru 2004–2012.

Indie: W sezonie 2013/14 cena minimalna na trzcinę cukrową wyższa o ¼. [tryb dostępu:

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/indie-w-sezonie-2013-14-cena-minimalna-na-trzcine-cukrowa-wyzsza-o-1-4,82846.html] [data odczytu: kwiecień 2013].

Kursy walut. [tryb dostępu: NBP.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2012.xls]. [data odczytu: maj 2013].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 1–31.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 32–41.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolne (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 42–50.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 13/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 394/2012 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2012/2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 931/2012 (Dz. Urz. UE L. 8 z dnia 12.1.2013 r.), 8–9.

Smoleński P. [2011]. Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 11 (26) z. 1, 150–160. (Crossref)

Smoleński Z., Chudoba Ł., Szajner P. [2006]. Ocena skutków reformy Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru w Unii Europejskiej dla polskich plantatorów buraków cukrowych, producentów i konsumentów cukru. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. IER-GŻ Warszawa, s. 30.

Szajner P. [2009]. Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 8(23), 182–191. (Crossref)

Szajner P. [2011]. Wpływ zmian systemu regulacji rynku cukru w UE na sytuację w polskim cukrownictwie. Konferencja Naukowa PTA pt. „Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”. Polska Akademia Nauk Komitet Uprawy Roślin, Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 5-7.09.2011 r. Warszawa.

Szajner P. [2013]. Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 13 (28) z. 1, 137-145. (Crossref)

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej IJHARS 2004.

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 2004–2012.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.