Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe

Main Article Content

Agnieszka Sapa


Słowa kluczowe : regionalne ugrupowanie handlowe, handel rolno-żywnościowy, udział handlu wewnątrzregionalnego, wskaźnik intensywności handlu wewnątrzregionalnego, wskaźnik introwersji handlu wewnątrzregionalnego
Abstrakt
Charakterystyczną cechą współczesnych międzynarodowych relacji handlowych jest rosnąca liczba regionalnych porozumień handlowych. W procesie tym coraz częściej uczestniczą kraje tzw. globalnego Południa. Utworzenie ugrupowania wiąże się między innymi ze zmianą kierunku przepływów handlowych. Głównym celem opracowania jest identyfikacja kierunku handlu rolno-żywnościowego regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe (CACM, CAN, EAC, MERCOSUR) w świetle wybranych wskaźników regionalnych współzależności handlowych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że handel rolno-żywnościowy we wszystkich badanych ugrupowaniach w większym stopniu ukierunkowany jest na kraje członkowskie niż na kraje trzecie. Różnice pomiędzy ugrupowaniami dotyczą zmian tego ukierunkowania. Specjalizacja kierunkowa umacniała się w przypadku CACM i CAN, pozostawała bez zmian dla krajów EAC, a zmniejszyła się dla MERCOSUR.

Article Details

Jak cytować
Sapa, A. (2013). Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 222–231. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.53
Bibliografia

Bhagwati J. [1999]: Regionalism and Multilateralism: An Overview, (w:) J. Bhagwati, P. Krishna, A. Panagariya (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, s. 9-12.

Bhagwati, J. [2003]: Wolny handel dziś. Ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa, s. 98-99.

Cheong D. [2010]: Methods for Ex Ante Economic Evaluation of Free Trade Agreements. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. Asian Development Bank, No. 52, June, s. 3-5.

dell’Aquila C., Sarker R., Meilke K. D. [1999]: Regionalism and Trade in Agrifood Products. International Agricultural Trade Research Consortium. Working Paper 99-5, May, s. 17.

Drozdz J., Miskinis A. [2011]: Benefits and Treats of Free Trade. Ekonomia 2 (14). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 201. Wrocław, s. 40-47.

Ethier W. J. [1998]: Regionalizm in a Multilateral World. „Journal of Political Economy” Vol. 106, No. 6, s. 1214-1245. (Crossref)

Ethier W. J. [1998]: The New Regionalism, The Economic Journal Vol. 108, no. 449, s. 1154-1159. (Crossref)

FAO [2012]: The State of Food and Agriculture 2012. Investing in agriculture for a better future. Roma.

Iapadre L. [2004]: Regional Integration Agreements and the Geography of World Trade: Statistical Indicators and Empirical Evidence. Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l’Economia. Facoltà di Economia. Università dell’Aquila and CIDEI. University of Rome “La Sapienza”, Preliminary draft, 1 September, s. 3-5, 8-9.

Lipsey R. G. [1999]: The Theory of Custom Unions: Trade Diversion and Welfare (w:) P. Bhagwati, A. Krishna, A. Panagariya, (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England, s. 119-124.

Mikic M., Gilbert J. [2009]: Trade Statistics in Policymaking. A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, s. 4.

Misala J. [2001]: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa, s. 348.

Mundell R. [1999], Tariff Preferences and the Terms of Trade (w:) P. Bhagwati, A. Krishna, A. Panagariya, (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England, s. 145-154.

Panagariya A. [1999]: The Meade Model of Preferential Trading: History, Analytics, and Policy Implications (w:) P. Bhagwati, A. Krishna, A. Panagariya, (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England, s. 157-183.

R. E. Baldwin R. E. [1994]: A Domino Theory of Regionalism. Graduate Institute of International Studies, University of Geneva, September 1993; revised: November, s. 17-31: (Crossref)

Sapa A. [2012]: Regionalne współzależności handlowe na przykładzie przepływów rolno-żywnościowych Unii Europejskiej i MERCOSUR. SERiA, Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Białystok, s. 430-431.

Śledziewska K. [2012]: Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 39-78.

Viner J. [1950]:The Customs Union Issue. Carnegie Endowment for International Peace, New York.

Whalley, J. [1996]: Why Do Countries Seek Regional Trade Agreement? NBER Working Paper Series, April.

World Bank [2008]: World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington DC, s. 26-52.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.