Prognoza optymalnego terminu sadzenia sałaty w uprawach szklarniowych

Main Article Content

Dorota Kozioł
Wojciech Zieliński


Słowa kluczowe : optymalizacja, przedział ufności, punkt maksimum
Abstrakt
W naukach ekonomiczno-rolniczych często pojawia się problem optymalizacji, czyli wyznaczenia najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium (np. wielkości kosztów, wielkości produkcji, wielkości zysku, wydajności itp.). Zadania optymalizacyjne pojawiają się nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również, a może przede wszystkim, dotyczą praktyków. Przykładem takiego zagadnienia jest omawiany w niniejszej pracy problem maksymalizacji zysku ze sprzedaży sałaty masłowej uprawianej w szklarniach w okresie jesiennozimowym. W przeprowadzonych badaniach obserwowany był zysk z uprawy i sprzedaży sałaty w zależności od terminu jej wysadzenia. Głównym celem było oszacowanie optymalnego terminu sadzenia sałaty w przypadku, gdy nie są spełnione założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Sałata posadzona w tym terminie powinna osiągnąć z góry założoną masą handlową główki w momencie, w którym zysk będzie maksymalny.

Article Details

Jak cytować
Kozioł, D., & Zieliński, W. (2009). Prognoza optymalnego terminu sadzenia sałaty w uprawach szklarniowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 83–88. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.56
Bibliografia

Kobryń J. [1992]: Analiza wzrostu oraz prognozowanie długości cykli produkcji sałaty głowiastej (Lactuca sativa var. capitata L.) w jesienno-zimowej uprawie szklarniowej w zależności od warunków świetlnych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kozioł D., Zieliński W. [2003A]: Comparison of confidence intervals for maximum of a quadratic regression function. Listy Biometryczne t. 40, nr 2, ss. 57-64.

Kozioł D., Zieliński W. [2003B]: Robustness of confidence intervals for the maximum point of a quadratic regression against autocorrelation. Listy Biometryczne t. 40, nr 2, ss. 65-72.

Kozioł D., Zieliński W. [2008]: Robustification of confidence intervals for the maximum point of a quadratic regression against autocorrelation. Listy Biometryczne t. 45, nr 2, ss. 1-8.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.