Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej

Main Article Content

Alina Walenia


Słowa kluczowe : Polska Wschodnia, rozwój regionany
Abstrakt
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej stwarza szanse dla terenów Polski Wschodniej przez popieranie zmiany orientacji rozwojowej z rolniczej na wielofunkcyjną. Takiemu rozwojowi powinien towarzyszyć wzrost krajowego PKB, pociągający za sobą wzrost konsumpcji. Zamożne społeczeństwo będzie bowiem zawsze poszukiwał zróżnicowanej i bezpiecznej żywności. Taka żywność jest produkowana w analizowanym regionie. Drugi kierunek rozwoju regionu wiązać się może z sytuacją, w której sprzedaż dóbr publicznych, takich jak naturalny krajobraz czy bioróżnorodność, zaczną przynosić przychody większe niż sprzedaż produktów rolnych. Taka sytuacja może wystąpić w niedługim czasie w Polsce Wschodniej.

Article Details

Jak cytować
Walenia, A. (2009). Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 176–188. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.66
Bibliografia

Biuletyn Informacyjny IUNiG nr 12. [2009]. IUNiG, Puławy.

Czudec A., Kata R., Miś T. [2006]: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Klank L. 2006]: Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Otoliński E. [2006], Rozważania nad problemami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 337.

Przygocka E. [2006]: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2009. [2009]. GUS, Warszawa.

Rosner A. {2002]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych. [W:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. A.Rosner (red.). IRWiR, PAN, Warszawa.

Ślusarz G. [2005]: Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie woj. podkarpackiego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Toczak F. [2004]: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo – żywnościowej. Wyd. SGH, Warszawa.

Tomczak F. [2006]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J. [2002]: Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno – gospodarczych na obszarach wiejskich. A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J. [2006]: Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji’ Roczniki Naukowe SERiA t.3, z. 1.

Wilkin J. [2007]: Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. [W:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r., t. I. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, ss. 593-616.

Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modeli rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J. [2006]: Strategiczne wybory w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa w świetle uwarunkowań zewnętrznych i krajowych. [W:] Polska strategia w procesie ukształtowania polityki UE wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. J.Wilkin i inni (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.