Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : żródła finansowania, działalność inwestycyjna, wielkość ekonomiczna
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw. Gospodarstwa rolnicze będące przedmiotem badań zostały pogrupowane według wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU. Przeprowadzona analiza wykazała, że głównym źródłem finansowania był kapitał własny. Istotnym elementem wsparcia gospodarstw stały się środki WPR UE

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2009). Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 119–127. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.60
Bibliografia

Gruda M. [2007]: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ, Warszawa.

Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2008 roku. [2009]. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, ss. 8-11.

Kulawik J. [1995]: Źródła kapitału w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa.

Kulawik J. [2006]: Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku. IERiGŻ, Warszawa, ss. 87-98.

Kulawik J. [2008]: Finanse rolnictwa. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku. IERiGŻ, Warszawa, ss. 60-61.

Kulawik J., Ziółkowska J. [2006]: System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa. Program wieloletni. nr 50, IERiGŻ, Warszawa, ss.12-17.

Marcysiak A. [2006]: Uwarunkowania wewnętrzne różnicujące poziom dochodów w gospodarstwach rolniczych. [W:] Przedsiębiorstwa agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Nawrocki T. [2002]: Warunki prawne i ekonomiczne funkcjonowania kredytu bankowego oraz preferencje kredytowe w rolnictwie. [W:] Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich. K. Łęczycki, B. Piechowicz (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, ss. 32-43

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty