Finansowanie przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Main Article Content

Adam Samborski


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, finansowanie, analiza porównawcza, rachunki narodowe
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę finansowania przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w latach 1995-2015. W analizach wykorzystano dane źródłowe pochodzące z rachunków narodowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano wzrost poziomu samofinansowania w przedsiębiorstwach czeskich, węgierskich, polskich i słowackich. Zauważono także spadek wartości zaciągniętych netto zobowiązań. Wśród przyczyn wskazano na wysoki poziom w sektorze przedsiębiorstw oszczędności brutto oraz spadek wartości nakładów brutto na środki trwałe. Podstawowym źródłem finansowania zewnętrznego były trzy kategorie instrumentów finansowych, a mianowicie: kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe, pozostałe kwoty do otrzymania / zapłacenia. We wnioskach podkreślono, iż pomimo spadku poziomu finansowania zewnętrznego nie nastąpiły znaczące zmiany w jego strukturze.

Article Details

Jak cytować
Samborski, A. (2019). Finansowanie przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 98–109. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.9
Bibliografia

Cesaroni, T., De Bonis, R., Infante, L. (2016). On the determinants of firms’ financial surpluses and deficits, /w/ IFC Bulletin No 43, Statistical implications of the new financial landscape, Proceedings of the Eighth IFC Conference, Basel, 8-9 September 2016 March. Pobrano 18.09.2018 z: https://www.bis.org/ifc/ publ/ifcb43.pdf.

Deutsche Bundesbank, Developments in corporate financing in the euro area since the financial and economic crisis. Monthly Report, January 2018. Pobrano 24.09.2018 z: https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/ Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2018/2018_01_developemtents.pdf?__blob=publicationFile.

Eurostat: European sector accounts. Pobrano 6.09.2018 z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sector-accounts/ data/database.

GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2000). Zeszyty metodyczne i klasyfikacje. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995. Departament Rachunków Narodowych i Finansów, GUS, Warszawa, sierpień 2000.

GUS (Główny Urząd Statystyczny) (1996). Zeszyty metodyczne. System rachunków narodowych (SRN). Tom 1. GUS, Warszawa, luty 1996.

GUS (Główny Urząd Statystyczny) (1997). Zeszyty metodyczne. System rachunków narodowych (SRN). Tom II. GUS, Warszawa, listopad 1997.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174/1.

United Nations, NATIONAL ACCOUNTS: A PRACTICAL INTRODUCTION, Studies in Methods Series F, No.85, Handbook of National Accounting, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, New York, 2003.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty