Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych

Main Article Content

Agnieszka Strzelecka
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Danuta Zawadzka


Słowa kluczowe : kapitał obcy, potencjał produkcyjny, wyniki produkcyjno-ekonomiczne, towarowe gospodarstwo rolne, test U Manna-Whitney’a
Abstrakt
Celem badania jest odpowiedź na pytanie: czy wykorzystanie kapitału obcego przez towarowe gospodarstwa rolne przyczynia się do zwiększenia potencjału wytwórczego oraz poprawy warunków produkcyjno-ekonomicznych? Badania przeprowadzono w oparciu o dane zebrane w ramach Polskiego FADN dla 2015 roku. Próba badawcza liczyła 12 021 towarowych gospodarstw rolnych, w tym blisko połowa (48,61%), obok kapitału własnego korzystała także z zewnętrznych źródeł finansowania działalności rolniczej. Ze względu na silną asymetrię, do opisu cech charakteryzujących badane podmioty wykorzystano miary pozycyjne. Do oceny istotności różnic rozkładów zastosowano test sumy rang U Manna-Whitney'a. Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie istotnych różnic w potencjale produkcyjnym oraz efektywności produkcyjnej i ekonomicznej podmiotów finansujących działalność rolniczą kapitałem obcym i gospodarstw, które korzystają wyłącznie z kapitału własnego. Podmioty, które wykorzystują do finansowania działalności rolniczej, obok kapitału własnego, także kapitał obcy, charakteryzują się wyższym potencjałem wytwórczym oraz uzyskują wyższe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, niż gospodarstwa korzystające tylko z kapitału własnego.

Article Details

Jak cytować
Strzelecka, A., Kurdyś-Kujawska, A., & Zawadzka, D. (2019). Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 110–119. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.10
Bibliografia

Felczak, T. (2015). Źródła finansowania działalności gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających (The sources of financing of agricultural activities according to their managers). ZN US Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(2), 83-91.

Felczak, T., Domańska T. (2014). Struktura i poziom zadłużenia a efektywność indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej (The structure and level of debt and the efficiency of individual farms, depending on the size of the economic). Zarządzane Finansami i Rachunkowość, 2(3), 5 18.

Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2016). Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results of Polish FADN agricultural holdings). Część I. Wyniki Standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Gałecka, A., Pyra, M. (2016). Zadłużenie gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2010-2013 (The debt level of agricultural farms in Poland in the years 2010-2013). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(2), 89-94.

Gołaś, Z. (2015). Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna (Systems of work profi tability ratios in agriculture – a methodical proposal). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 109, 17-26. (Crossref)

Goraj, L., Olewnik, E. (2011). FADN i Polski FADN (FADN and Polish FADN). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Goraj, L. (2008). Pomiar dochodu z działalności gospodarstwa rolnego. Parametry i definicje (Measurement of income from the activity of the farm. Parameters and definitions). Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 33.

Grzelak, A. (2005). Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych (Forms of external financing of farms). Wieś i Rolnictwo, 4(129), 116-123.

Kaczmarek, J. (2006). Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjno-ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN) (Regional diversification of production potential and production and economic results for family farms in Poland with respect to selected types of farming (on the basis of FADN)). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2006), 26-35.

Kata, R. (2010). Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (Profitability of different weed control methods in potato field). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), 145-156.

Kata, R. (2008). Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych (Farmers' relations with institutions in the aspect of financing farms from external sources). W: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Ma, J., Tian, G. (2006). Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, Frontiers of Economics in China, No. 1(1), January. (Crossref)

Mądra, M. (2010). Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych (The fctors which influenced the debt involvement in the agriculture micro enterprices' capital resources). ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 142, 436-446.

Mądra-Sawicka, M. (2017). Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego (Internal financing of small food processing enterprise). ZN US Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(88), 121-134. (Crossref)

Mądra-Sawicka, M. (2015). Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych (The importance of internal sources of financing regard to capital structure decisions in agricultural enterprises). Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3(4), 87-98.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2015 r., w sprawie w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku. ARiMR. Pobrano z: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html.

Poczta, W., Średzińska, J., Pawlak, K. (2008). Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych (Financial situation of the agricultural holdings in the EU countries grouped according to their production and economic results). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 379-387.

Poczta, W., Średzińska, J., Standar, A. (2008). Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego (Financial situation in the agricultural holdings of the EU countries according to the potential for production). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 83-94.

Poczta, W., Średzińska, J. (2007). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk) (Production, economic and financial results in individual agricultural holdings according to their economic size (basing on example of Wielkopolska and Śląsk FADN region)). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 433-443.

Posey, R., Reichert, A. (2011). A Comparison of Non-price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans. The International Journal of Business and Finance Research, 5(2), 45-59

Siemiński, P. (2015). Sytuacja ekonomiczna a kierunki rozwoju małych gospodarstw rolnych (The economic situation and development trends of small farms). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(6), 246-252.

Stefko, O. (2008). Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce (Investment activity of the agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness of individual farms in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(8), 135 143.

Strzelecka, A. (2012). Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce (Assets financing structure of agricultural micro-enterprises in Poland). ZN US Ekonomiczne Problemy Usług, 80, 234-245.

Szafraniec-Siluta, E., Zawadzka, D. (2017). Struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze (Structure of investment outlays on fixed assets of agriculure enterprises in Poland – a comparative approach). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 282-288. (Crossref)

Średzińska, J. (2017). Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej (Factors determining income of farms in the European Union according to economic size classes). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 477, 305-314. (Crossref)

Wasilewski, M., Mądra, M. (2008). Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej (The efficiency of individual agricultural farms in relation to debt level and european size unit). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 87-99.

Wrzaszcz, W., Prandecki, K. (2015). Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze (Economic efficiency of sustainable agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(343), 16-39. (Crossref)

Wrzaszcz, W. (2017). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze (Farms’ production and economic results difference in the environmental pressure). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(351), 3-29. (Crossref)

Zawadzka, D. (2013). Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego) (Credit in the financial decisions of agricultural companies in Poland (with particular emphasis on the companies in Middle Pomerania)). Zarządzanie i Finanse, 2(2), 619-630.

Zawadzka, D. (2012). Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce (The evaluation of trade credit use by agriculture enterprises in Poland). Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 107, 331-339.

Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2014). Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego – ujęcie porównawcze (Term structure of agricultural companies’ bank loan liabilities − comparative approach). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 326, 365-375.

Zawadzka, D., Szafraniec-Siluta, E., Ardan, R. (2016). Ocena skłonności gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego do zadłużania się (Assessment tendency to indebtedness of the Middle Pomerania farms). Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 335-351.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.