Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017

Main Article Content

Danuta Zawadzka


Słowa kluczowe : Rosja, rynek wieprzowiny, samowystarczalność
Abstrakt
Celem analizy jest zidentyfikowanie kluczowych zmian, jakie nastąpiły na rosyjskim rynku wieprzowiny w latach 1990-2017. Badaniem objęto wszystkie elementy rynku, podejmując jednocześnie próbę odpowiedzi na dwa pytania: Czy rosnąca produkcja mięsa wieprzowego pozwoli na uzyskanie przez Rosję samowystarczalności w najbliższych latach? oraz czy Rosja ma szansę na przekształcenie się z importera netto w eksportera netto wieprzowiny? Podstawę oceny stanowiły dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych oraz z publikacji amerykańskich Foreign Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki wykorzystano indeksy o stałej i zmiennej podstawie. Analiza pozwoliła na stwierdzenie, że największy wpływ na rosyjski rynek wieprzowiny wywarły subsydia prowadzące do wzrostu pogłowia i produkcji wieprzowiny w ostatnich dziesięciu latach. Pozwoli to na osiągnięcie samowystarczalności w najbliższych latach, ale pozycja eksportera netto może być osiągnięta w dalszej przyszłości.

Article Details

Jak cytować
Zawadzka, D. (2018). Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 322–333. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.59
Bibliografia

Цены в России 2016. Статистический сборник (Prices in Russia 2016. Statistical compilation). Федеральная Служба Государственной Статистики, Mосква 2016.

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Doctrine of the Russian Federation food security). (2010). УТВЕРЖДЕНА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2010 Г. № 120.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw, (Statistics from scratch), PWE Warszawa 1998.

Kovalev, Y. (2012). Pig production in Russia, EPP Congress 2012, „Pig Production in Baltic Region – Chances and Challenges, Vilnius Lithuania 30.05-01.06.2012. Pobrane 12 czerwca 2017 z: http://www.pigproducer.net/ uploads/media/3_Jurij-Kovalev_.pdf.

Livestock and Poultry. World Markets and Trade, Foreign Agricultural Service (FAS) circular series 1990-2017.

Leishman, D. (2017). Russian Federation, Livestock and Products Annual, Gain Report USDA/FAS 28.11.2017.

OECD data, Meat consumption https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm. Pobrano w lutym 2018 r.

Ovchinnikov, O., Hoff, R., Reid, S. (1995). Russian Federation, Livestock and Products Annual, Gain Report USDA/FAS 11.08.1995.

Pasińska, D. (2017). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga (Changes in the Polish Foreign Trade in Pork Products after introduction of the Russion Embargo). ZN SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 186-198; DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.38. (Crossref)

Российский статистический ежегодник (Russian Statistical Yearbook). (2017). Федеральная Служба Государственной Статистики, (РОССТАТ), Moсква.

Russia in Figures (2017). Federal State Statistick Service (Rosstat).

Vanderberg, R. (2016). Russian Federation, Livestock and Products Annual, Gain Report USDA/FAS 02.09.2016.

Zawadzka, D., Pasińska, D. (2016 i 2017). Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny (The current and projected state of the pork market). W: Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy, nr 50-53, (red). D. Zawadzka, Analizy Rynkowe IERiGŻ-PIB, ARR (KOWR), MRiRW, 2016 i 2017.

Zawadzka, D. (2016 A). Rynek wieprzowiny (Pork market). W: Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju, (red.) Stanisław Stańko, Monografie Programu Wieloletniego nr 31, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 58-70.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.