Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników

Main Article Content

Paweł Buchowski


Słowa kluczowe : młodzi rolnicy, inwestycje, racjonalność
Abstrakt
Celem badań była ocena racjonalności doboru maszyn w ramach działań inwestycyjnych podejmowanych przez młodych rolników. Analizie poddano wyposażenie techniczne 54 losowo wybranych gospodarstw, których właściciele uzyskali wsparcie w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom” lub „Premie dla młodych rolników”. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że prawie połowa zakupów wozów asenizacyjnych była nieracjonalna pod względem ekonomicznym. Bardziej racjonalne pod względem organizacyjnym i technologicznym były inwestycje w ciągniki rolnicze i kosiarki dyskowe.

Article Details

Jak cytować
Buchowski, P. (2020). Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.14
Bibliografia

Błażejczyk-Majka, L., Maciejewski, K. (2008). Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE (Productive factors and efficiency of their utilization in the UE farms). Problemy Rolnictwa Światowego 4(19), 42-52.

Bórawski, P. (2014). Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych (Differentiation of Investment in Dairy Farms). Roczniki Naukowe SERiA, 16(2), 27-32.

Chojnacka, K. (2014). Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru (Rational Decisions in Economic Theory – some Reflekctions Connected with Economic Entities’ Choices). Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, 35-45.

Dąbrowski, K. (2006). Uwarunkowania technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rolniczych w wybranym rejonie. Rozprawa doktorska (Conditions of technical modernization in commercial farms in selected region. Dissertation). Prace Naukowe IBMER w Warszawie i WSA w Łomży.

Grzelak, K., Mickiewicz, B., Wawrzyniak, B. (2003). Wpływ dopłat bezpośrednich i innych działań na zmianą liczebności gospodarstw rolnych w latach 2004-2010 (Infuence of direct payments and other activitis on change of agricultural holdings numer in 2004-2010). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomia, 361, 89-98.

Hamilten, W., Bosworth, G., Ruto, E. (2015). Entrepreneurial Younger Farmers and the “Young Farmer Problem”. Agriculture and Forestry, 61(4), 61-69.

Kapela, K., Gugała, M., Zarzecka, K., Niewęgłowski, M., Krasnodębska, E. (2016). Racjonalizacja zakupu technicznych środków produkcji na przykładzie gospodarstwa rolnego (Efficiency of Purchase of Technical Means of Protuction on the Example of Farm). Roczniki Naukowe SERiA, 18(1), 139-143.

Mickiewicz, P., Gotkiewicz, W. (2002). Uwarunkowania procesu modernizacji gospodarstw rozwojowych prowadzonych przez młodych rolników na Pomorzu Zachodnim (Conditions of the modernization proces of young farmer’s development farms in Western Pomerania). W: Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej (red. Z. Brodziński), Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 111-128.

Szeląg-Sikora, A. (2008). Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej (Arable land resources and agriculrural machinery possesion in farms versus agricultural production intensity level). Inżynieria Rolnicza, 9(107), 283-290.

Perez-Hernández, P. P., Martin-Lozano, J. M., Torres-Jiménez, M. y Fernández-Portillo, L. A. (2014). Application of prospective analysis and cluster analysis as a tool to aid in the design of rural development policies: the case of Andalusia. Cuadernos de desarrollo rural, 11(73), 61-86.

Radkowski, A., Kuboń, M. (2007). Jakość siana w zależności od technologii zbioru (Quality of hay depending on harvest techniques). Inżynieria Rolnicza, 6(94), 197-203.

Sequeira, T., Diniz, F. (2013). Complexity in the Management of Rural Development Projects: Case of LASESA (Spain). Cuadernos de desarrollo rural, 10(71), 167-186.

Wiatrak, A. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie (Needs and Directions for Supporting Innovation in Agribusiness). Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 286-297.

Wójcik, G. (2012). Kreowanie konkurencyjności produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym (Creating the competitiveness of agricultural products on the domestic and international markets). Wiadomości Zootechniczne, R.L. (2012), 2, 29-36.

Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia Inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów (Stock inwestor psychology. Introduction to behavioral finance), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 9.

Zalewski, K., Bórawski, P., Bełdycka-Bórawska, A. (2017). Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014 (Investment differentiation in farms belonging to Mazowsze and Podlasie FADN region in the years 2010-2014). Roczniki Naukowe SERiA, 19(1), 196-201.

Zegar, J. (2010). Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa (The rationality in the economic account of agriculture). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, 44, 249-262.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty