Satysfakcja z pracy a poczucie jakości życia na przykładzie osób z terenów wiejskich – doniesienia wstępne

Main Article Content

Sylwia Gołąb
Małgorzata Szcześniak


Słowa kluczowe : satysfakcja z pracy, jakość życia, dobrostan, obszary wiejskie
Abstrakt
Celem opracowania jest dyskusja nad problemem jakości życia osób z terenów wiejskich. Przedstawione analizy stanowią wycinek badań empirycznych i dotyczą jednego z wielu aspektów poruszanego tematu - satysfakcji z pracy. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób aktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia autorstwa Straś-Romanowskiej, Anny Oleszkowicz, Tomasza Frąckowiaka i Skalę Satysfakcji z Pracy opracowaną przez Zalewską. Wykonano analizę regresji wielokrotnej za pomocą metody krokowej. Wyniki badań wskazują, że wyższy poziom jakości życia w sferze psychospołecznej i sferze podmiotowej zwiększają prawdopodobieństwo wyższego poziomu satysfakcji z pracy. Zadowolenie z pracy koreluje istotnie statystycznie i pozytywnie z ogólnym poczuciem jakości życia i pozostałymi jego wymiarami.

Article Details

Jak cytować
Gołąb, S., & Szcześniak, M. (2017). Satysfakcja z pracy a poczucie jakości życia na przykładzie osób z terenów wiejskich – doniesienia wstępne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 41–47. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.25
Bibliografia

Adamiec, M. Popiołek, K. (1993). Jakość życia – między wolnością a mistyfikacją. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 92-117.

Borys, T. (2001). Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, W: A. Wachowiak (red.) Jak żyć? (s. 17 39), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Borys, T., Rogala, P. (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.

Borys, T. (2008). Propozycja siedmiu typologii jakości życia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko, 9(22), 125-126.

Byrne, Z. S. (2015). Understanding employee engagement: Theory, research, and practice. New York: Routledge.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75. (Crossref)

Frąckowiak, T. (2012). Poczucie jakości życia osób długowiecznych. Psychologia Rozwojowa, 17(1), 101-115.

Gillet, N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., Colombat, P. (2012). The impact of organizational factors on psychological needs and their relations with well-being. Journal of Business Psychology, 27, 437-450. (Crossref)

Jurek, P. (2014). Hierarchia wartości zawodowych osób poszukujących pracy. W: A.M. Zawadzka, M. Niesiobędzka, D. Godlewska-Werner (red.). Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska (s. 139-158). Warszawa: LiberiLibri.

Kędzior, Z. (2003). Metodologiczne aspekty badania jakości życia, W: Jakość życia w regionie (s.15-16), J. Karwowski (red.). US, PAN, Szczecin.

Kryk, B. (2013). Jakość życia – odczuwać czy mierzyć W: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.) Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, 11(2), 163–172. (Crossref)

Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia 1(140), 5-25.

Orpen, C. (1985). The effects of need for achievement and need for independence on the relationship between perceived job attributes and managerial satisfaction and performance. International Journal of Psychology, 20, 207-219. (Crossref)

Ostasiewicz, W. (2004). Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, W: W. Ostasiewicz (red.) Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Paruzel-Czachura, M. (2013). Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn. Studia Psychologica 13(1), 5-24.

Poskrobko, B. (2007). Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 13.

Roberts, B.W., Chapman, C. (2000). Change in dispositional well-being and its relation to role quality. Journal of Research in Personality, 34(1), 26-41. (Crossref)

Scollon, C.N., Diener, E. (2006). Love, work, and changes in extraversion and neuroticism over time. Journal of Personality and Social Psychology, 91(6), 1152-1165. (Crossref)

Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Kamiyama, K., Kawakami, N. (2015). Workaholism vs. work engagement: The two different predictors of future well-being and performance. International Journal of Behavioral Medicine, 22(1), 18-23. (Crossref)

Słaby, T. (2007). Nowe propozycje w badaniach jakości życia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 108, 125-127.

Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 301(71), 127-140.

Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia, w: Ergonomia niepełnosprawnym – jakość życia, red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 239.

Straś-Romanowska, M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne, 13, Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN. Warszawa, 263-274.

Straś-Romanowska M., Frąckowiak, T. (2007), Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna) W: J. Patkiewicz (red.), Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (s. 47–57). Wrocław: Wyd. TWK.

Wudarzewski, G. (2013) Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych, Zeszyty Naukowe WSB, Wrocław 5(37), 327.

Zalewska, A. (2003). „Skala Satysfakcji z Pracy” – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 7, 49-61.

Zalewska, A. (2006). Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych. Roczniki Psychologiczne, 9 (2), 29-44.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty