Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE

Main Article Content

Magdalena Kozera-Kowalska
Izabela Hasińska


Słowa kluczowe : produkcja trzody chlewnej, warunki materialne produkcji, dzierżawa rolnicza
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie dzierżawy, jako alternatywnej drogi wykorzystania potencjału majątkowego sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Tłem rozważań były zmiany zachodzące w sektorze trzodowym w okresie od 2010r. Realizując cel wykorzystano dostępne publikacje GUS, w tym dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010, które analizowano poddając je dyskusji z opracowaniami innych autorów, w tym zagranicznych. Postawiono tezę, że zmniejszanie się stanu pogłowia i liczby utrzymujących je gospodarstw wpływa na „uwalnianie” potencjału produkcyjnego, który może zostać wykorzystany przez inne podmioty realizujące produkcję zgodną z wymaganiami środowiskowymi, dobrostanem zwierząt oraz przy akceptacji lokalnych społeczności.

Article Details

Jak cytować
Kozera-Kowalska, M., & Hasińska, I. (2018). Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 121–129. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.11
Bibliografia

Augustyńska, I. (2017). Regionalne zróżnicowanie wielkości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce w latach 2011-2016 (Regional differences in volume and profitability of pigs production in Poland in 2011-2016). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 80-92.

Bardhan, P. K. (1979). Agricultural development and land tenancy in a peasant economy: A theoretical and empirical analysis. American Journal of Agricultural Economics, 61(1), 48-57. (Crossref)

Blicharski, T., Hammermeister, A. (2014). Struktura stad - średnie wielkości i liczba gospodarstw produkujących trzodę (Structure of herds - average size and number of farms producing pigs). Pobrane 20 lutego 2018 z: http://www.kzp-ptch.pl/publikacje/publikacje-inne/42-struktura-stad-srednie-wielkosci-i-liczba-gospodarstw-produkujacych-trzode.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010 r. (Characteristics of farms in 2010) oraz Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016), PSR 2010, Wyd. GUS.

Compiegne, M. (1999). Forma prawna dzierżawy: prezentacja ogólna – zalety – wady, w: Zagospodarowanie ziemi we Francji i w Polsce, Materiały pokonferencyjne (Legal form of lease: general presentation - advantages - disadvantages, in: Land development in France and in Poland, Post-conference materials) Warszawa.

Consultation on changes to the Agricultura Holdings Act 1986 and the Agricultural Tenancies Act 1995 (2004). Pobrano z: http://www.defra.gov.uk.

Costato, L. (2001). Corso di diritto agrario (Course in agricultural law). Giuffre, Milano.

Czechowski, P., Lichorowicz A. (1999). Dzierżawa gruntów rolnych w świetle standardów europejskich (Lease of agricultural land in the light of European standards) Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, 6, 2-5.

Jurcewicz, A., Kozłowska, B., Tomkiewicz, E. (1995). Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa (Agricultural policy of the European Community in the light of legislation and jurisprudence). Warszawa.

Kononiuk, A. (2012). Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (Scenario method in future anticipating). Organization and Management, 2, 33-48.

Kopiński, J. (2014). Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE (Trends of changes of the main kinds of animal production in Poland in the period of its membership in the UE). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 117-129. (Crossref)

Kozera-Kowalska M. (2017): Reorganizacja sektora trzodowego jako warunek utrzymania pozycji konkurencyjnej Polski na rynku UE (Reorganization of the pig sector as a condition for maintaining Poland's competitive position on the EU market). W: Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce. Red. nauk. Elżbieta Jadwiga Szymańska. Wydawnictwo SGGW Warszawa, 15-24

Leśniak, D. (2016). Bariery prawne dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce (Legal barriers to the development of pig production in Poland). W: Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce. Opracowanie i redakcja naukowa Michał Thlon, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 109-122

Lichorowicz, A. (2010). Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej) (The need for legal regulation of agricultural lease in Poland (based on the experience of European Union countries)). Przegląd Prawa Rolnego, 2(7), 63-78.

Lorencowicz, E., Włodarczyk, A. (2009). Budownictwo inwentarskie w Polsce–stan i tendencje zmian (Livestock construction in Poland - status and trends of changes). Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 8(1-2), 11-22.

Maye, D., Ilbery, B., Watts, D. (2009). Farm diversification, tenancy and CAP reform: Results from a survey of tenant farmers in England. Journal of Rural Studies, 25(3), 333-342. (Crossref)

Pikalo, A. (1986). Das neue Landpachtrecht (The new land lease law). Neue Juristische Wochenschrift, 23, 1472 1478

Ravenscroft, N., Gibbard, R., & Markwell, S. (1999). Private Sector Agricultural Tenancy Arrangements in Europe: Themes and Dimensions, a Critical Review of Current Literature (No. 28). Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007 (Statistical Yearbook of Agriculture 2007), Wyd. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013 (Statistical Yearbook of Agriculture 2013), Wyd. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016 (Statistical Yearbook of Agriculture 2016), Wyd. GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of March 29, 2001 on the registration of land and buildings). (Dz. U. Rok: 2015. poz. 542).

Sklenicka P., Molnarova K. J., Salek M., Simova P., Vlasak J. Sekac P., Janovskai V. (2015). Owner or tenant: Who adopts better soil conservation practices? Land Use Policy, 47, 253–261. (Crossref)

Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 mająca na celu poprawę funkcjonowania sektora wieprzowiny. (Strategy for the reconstruction and development of pig production in Poland by 2030 aimed at improving the functioning of the pig sector) (2013) red. T. Blicharski, A. Hammermeister. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”, Warszawa.

Ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Set on April 14, 2016 to suspend the sale of the State Treasury Property Property Reserve and to amend certain acts). (Dz.U. Rok: 2016. Pozycja: 585) (Crossref)

Vitikainen, A. (2004). An Overview of Land Consolidation in Europe. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 1, 25-44.

Winkler, W. (1997). Entwicklung und Handhabung des deutschen Landpachtrechts und dessen Zukunft in der EU (Development and handling of German land lease law and its future in the EU). W: Aktuelle Aspekte der Landpacht, Verträge der HLBS – Sachverständigen – Fachtagurg von 13 bis 14 November 1996 in Göttingen, Sankt Augustin, 20-21.

Winkler, W. (2011). Das Landpachtrecht in Frankreich (The land lease in France). Agrar-und Umweltrecht, 12, 465-471.

Ziętara, W. (2006). Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw (Lease as a factor of changes in the structure of farms). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 58, 75-88.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty