Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Main Article Content

Mirosław Drygas
Iwona Nurzyńska


Słowa kluczowe : Unia Europejska, Wspólna Polityka Rolna, płatności bezpośrednie, pierwszy i drugi filar WPR, reforma WPR
Abstrakt
WPR UE, pomimo stałej, często ostrej, krytyki różnych środowisk, umożliwiała i nadal wspiera rozwój europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktualnie trwająca dyskusja nad jej kształtem po 2020 roku skłania do dokonania przeglądu stanowisk i wyrażenia własnych poglądów. W trwającej dyskusji od lat podnoszony jest pogląd o konieczności lepszego ukierunkowania WPR na skonkretyzowane cele dla uzyskania wyższej efektywności funduszy publicznych. Głównym celem opracowania jest dokonanie przeglądu ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie zainicjowanej w 2016 r. przez Komisję Europejską debaty, w tym sfinalizowanych konsultacji społecznych, na tle globalnych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych i technologicznych. Autorzy formułują hipotezę w następującym brzmieniu: Najbliższa reforma WPR choć przyniesie fundamentalne zmiany modelu wdrażania WPR, to jednak nie zapewni to jej znacznie silniejszego niż obecnie ukierunkowania na osiąganie zdefiniowanych i mierzalnych celów. Polityczny konsensus dotyczący wzmocnienia wsparcia na rzecz drobnych gospodarstw rolnych będzie kontynuowany kosztem ograniczenia wsparcia dla dużych operatorów. Oznacza to, że legitymizacja realizowanej polityki opierać się będzie głównie na społecznych i środowiskowych jej aspektach. Główną metodą badawczą jest przegląd i analiza obszernej literatury przedmiotu oraz dokumentów, analiz i ekspertyz.

Article Details

Jak cytować
Drygas, M., & Nurzyńska, I. (2018). Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 57–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.34
Bibliografia

Agricultural Policy Analysis and Perspectives, 2017/AGRI/001, AGRI.DDG1.C.1. Pobrano z: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_agri_001_cap_modernisation_en.pdf.

Buckwell, A. (2015). Keep chewing this bone: a trickle of ideas on a future CAP. Pobrano z: http://www.cap2020.ieep.eu/2015/6/10/keep-chewing-this-bone-a-trickle-of-ideas-on-a-future-cap.

Buckwell, A. et al. (2017). CAP - Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? RISE Foundation, Brussels.

CAP implementation _ Flexibility given to Members States – state of play and perspectives, 2017: Research for AGRI Committee, European Parliament, Brussels 2017.

CAP Reform Post 2020 – Challenges for Agriculture: AGRICOM conference XI/2016. The Future of Direct Payments, Alan Matthews. The Future of Market Measures and Risk Management Schemes, Louis-Pascal Mahé. The future of rural development policy. Realize the full potential of rural areas, Thomas Dax, Research for Agri Committee, European Parliament, Brussels 2017.

Ciaian, P., Kancs, d’A., Espinosa, M. (2017). The impact of the 2013 CAP reform on the Decoupled Payment’s Capitalisation into Land Values. Journal of Agricultural Economics, 69(2), 306-337. (Crossref)

Common Agricultural Policy 2014-2020: Direct payments. A reference note, 2016, IN-DEPTH ANALYSIS, EPRS, December 2016 PE 595.864.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Counsil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Future of Food and Farming, Brussels, 29.11.2017, COM(2017) 713 final.

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2017). Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour. Wieś i Rolnictwo, 3(173), 53-70. (Crossref)

Czyżewski, B. (2017). Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Market treadmill in the European Agriculture), PWN, Warszawa.

Deal on the agricultural aspects of the Omnibus regulation confirmed, 2017: notatka prasowa nr 591/17, 16 października 2017 roku, Council of the EU.

Delivering a Europe that protects, empowers and defends, 2017, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2017, COM(2016) 710 final.

EPP views on the common agricultural policy: for a strong, sustainable and innovative EU agriculture, 2017, Adopted by the EPP Assembly on 4 September 2017 in Copenhagen

Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy, 2016, European Union- Committee of Regions, DR(16) 11124:1.

Factual summary. Online public consultation on "Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP), 2017, European Commission, Brussels.

Falkenberg, K. (2016). Sustainability Now! A European Vision for Sustainability, European Political Strategy Centre, Issue 18. Pobrano z: https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf.

Fresco, L.O., Poppe, K.J. (2016). Towards a Common Agricultural and Food Policy, Wageningen. (Crossref)

Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally effective, European Court of Auditors, Special Report No 21/2017.

Józwiak, W. (2017). Wspólna unijna polityka rolna po 2020 roku –kontynuacja obecnej praktyki czy zerwanie z nią (The Common Agricultural Policy after 2020 – continuation or discontinuation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 3-18. (Crossref)

Minviel, J. J., Latruffe, L. (2014). Meta-regression analysis of the impact of agricultural subsidies on farm technical efficiency, Conference Paper August 2014.

Notatka informacyjna. Sytuacja rozporządzenia OMNIBUS i przyszłej WPR, COPA–COGECA, PAC(17)4530:2-PG/sd, Bruksela, 12 czerwca 2017 roku.

Poczta-Wajda A. (2017). Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju (The policy of agriculture support and the problem of farmer’s income deprivation in countries at different levels of economic development), PWN, Warszawa.

Public consultation "Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy" https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_en.pdf.

Strategic approach to EU agricultural research and innovation, 2016, European Commission, final paper, RES(16) 6957:1.

Swinnen, J. (ed.) (2014). The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy. An Imperfect Storm. Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels.

Tangermann, S. (2011). Direct payments in the CAP post 2013, European Parliament, Brussels.

Tangermann, S. (2014). The World Has Changed: Do We Need New Policy Analysis? OECD Global Forum on Agriculture, Paris, 2 December 2014.

The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges for the future. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0202+0+DOC+XML+V0//EN.

Timeline relative to the post 2020 CAP discussions, 2017: European Commission, PAC(16)9550:7

Van der Ploeg (2016). After CAP Towards an integrated rural development policy 2.0, Posted on 31 October, 2016 by ARC.

White Paper A new strategic course for the CAP, 2016, MOMAGRI, Paris.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty