Dochody z gospodarstwa rolnego a wynagrodzenia z pracy najemnej w krajach UE

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : dochody z towarowych gospodarstw rolnych, wynagrodzenia z pracy najemnej
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w artykule było porównanie dochodów z towarowych gospodarstw rolnych z wynagrodzeniami uzyskiwanymi z pracy najemnej w krajach UE. Porównywano średnie dochody w ogóle gospodarstw oraz średnie w klasach ekonomicznych (klasyfikacja KS6). W 12 państwach UE średnie dochody z gospodarstw były wyższe niż wynagrodzenia, w 15 zaś niższe. Konsekwencją wzrostu klasy ekonomicznej jest zwykle wzrost średnich dochodów rolniczych. Aby uzyskać z gospodarstwa wyższe dochody niż wynagrodzenia z pracy najemnej, należy być właścicielem najsilniejszych ekonomicznie gospodarstw w krajach Europy zachodniej a następnie południowej, najmniejsze zaś w krajach postkomunistycznych. Wśród nowych członków UE zachowanie parytetu dochodowego w rolnictwie jest więc łatwiejsze niż wśród starych członków.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2018). Dochody z gospodarstwa rolnego a wynagrodzenia z pracy najemnej w krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 130–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.40
Bibliografia

Czyżewski, B. (2017). Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Market treadmill in the European agriculture), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR (Agricultural holdings in Poland against the background of EU farms - the impact of the CAP) (2013), praca zbiorowa pod kierunkiem Poczty W., Powszechny Spis Rolny 2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Hamulczuk, M., Rembisz, W. (2017). Productivity and remuneration of labour: disparities across sectors and countries, Olsztyn Economic Journal, 12(2), 151-162. (Crossref)

Kisielińska, J. (2018). Ocena sytuacji towarowych gospodarstw rolnych państw UE z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego (Evaluation of the situation of commercial farms of EU countries using linear ordering methods), Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. tom 18 (XXXIII), zeszyt 1 (praca przyjęta do druku) (Crossref)

Kołoszko-Chomentowska, Z., Sieczko, L. (2014). Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej (An agricultural holding as an entity in the national economy), Economics and Management, 1, 97-111

Sikorska, A. (2003). Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi (Social farms in the socio-economic structure of the village), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Pietrzykowski, R. (2017). Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej – ujęcie czasowo-przestrzenne (Income Differentials of Agricultural Farms EU Countries; Spatial-Temporarily Approach). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 142–151. (Crossref)

Podstawka, M., Chlebicka, A., Gołasa, P., Litwiniuk, P. (2017). Dochody gospodarstw rolnych (Farm income). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sadowski, A., Poczta, W., Szuba-Barańska, E., Beba, E. (2015). Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej (Models of farms in European Union countries). Wieś i Rolnictwo, 3(168), 43-61.

Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1) (Subsidies and economics, finances and income of farms), praca zbiorowa pod red. nauk. J. Góral (2015), Program Wieloletni 2015-2019, nr 4, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1) (Subsidies and economics, finances and income of farms), praca zbiorowa pod red. nauk. J. Góral (2016). Program Wieloletni 2015-2019, nr 4, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wiśniewska, J. (2008). Pojęcie parytetu dochodowego w naukach rolniczych (The notion of income parity in agricultural science). RN Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(1), 452-457.

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard Results 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN) (2016), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. (Employment and wages in the national economy in 2016) (2017), GUS, Warszawa.

Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2012). Analiza dochodów rolnych w Unii Europejskiej (Analysis of agricultural income in the European Union), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 690(51), 413-422.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.