Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej

Main Article Content

Beata Jeżyńska
Radosław Pastuszko


Słowa kluczowe : nieruchomości rolne, obrót nieruchomościami, swobodny przepływ kapitału, Unia Europejska
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest zagadnienie obowiązującego w Unii Europejskiej modelu prawnego określającego zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w państwach członkowskich. Podstawową płaszczyznę rozważań stanowi zasada swobodnego przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Przepisy, które ograniczają swobodny przepływ kapitału mogą być dopuszczone jeżeli są uzasadnione obiektywnymi przesłankami: nadrzędnymi względami interesu ogólnego i zasadą proporcjonalności, co oznacza, że muszą one być właściwe dla zagwarantowania osiągnięcia zamierzonego, zasadnego celu i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

Article Details

Jak cytować
Jeżyńska, B., & Pastuszko, R. (2018). Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 156–164. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.74
Bibliografia

Adamczyk, Ł. (2008). Swoboda przepływu kapitału w odniesieniu do państw trzecich (Freedom of movement of capital in relation to third countries). Europejski Przegląd Sądowy, 29(2), 34-42

Bieluk, J. (2016). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz (Act on shaping the agricultural system. Comment). C.H. Beck.

Carroccio, A., Crescimanno, M., Galati, A., Tulone, A. (2016). The land grabbing in the international scenario: The role of the EU in land grabbing. Agricultural and Food Economics, 12(4), 1 - 9, DOI: 10.1186/s40100-016-0056-7. (Crossref)

Chmaj, M., Bidziński, M., Ulijasz, B. (2017). Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny (Act on the withhold of the sale of property of the State Treasury Agricultural Property Reserve – a constitutional and legal aspect). Wyd. A. Marszałek, Toruń.

Cieśliński, A. (2008). Wspólnotowe prawo gospodarcze (Community economic law). Tom I. Swobody rynku wewnętrznego. C.H. Beck.

Cotula, L. (2014). Addressing the human rights impacts of land grabbing, EXPO/B/DROI/2014/06, PE 534.984, DOI: 10.2861/538368.

Czechowski, P. (2001). Obrót ziemią a swobodny przepływ kapitału (Land trading and the free flow of capital). Studia Iuridica Agraria, 2, 39-48.

Frąckowiak-Adamska, A. (2009). Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego (The principle of proportionality as a guarantee of the freedoms of the internal market). Wyd. Wolters Kluwer.

González Núñez, D. (2014). Peasants’ right to land: Addressing the existing implementation and normative gaps in International Human Rights Law. Human Rights Law Review, 14 (4), 589-609. (Crossref)

Jeżyńska, B., Pastuszko, R. (2012). Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 roku (Legal framework for agricultural real estate after 2016). Opinie i Ekspertyzy, OE – 197, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP.

Jurcewicz, A., Popardowski, P. (2009). Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE (The conception of property in Polish law and EU law). Studia Iuridica Agraria, 9, 130-154 (Crossref)

Mataczyński, M. (2008). W: D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel (red.). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz (Treaty on the functioning of the European Union. Comment). Tom I (s. 973-1002). Warszawa.

Mataczyński, M. (2007). Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa (Freedom of movement of capital and gold action of the Treasury). Oficyna.

Pastuszko, R. (2017). Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne (Land Grabbing. Basic Legal Issues). Studia Iuridica Lublinensia, 26 (1), 147-156, DOI: 10.17951/sil.2017.26.1.147 (Crossref)

Zawojska, A. (2014). Zjawisko zagrabiania ziemi w kontekście praw własności (The phenomenon of land-grabbingin the context of property rights). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 269-280. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty