Konkurencyjność polskiego eksportu jabłek na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw

Main Article Content

Paweł Kraciński


Słowa kluczowe : eksport, import, jabłka, konkurencyjność
Abstrakt
Celem badań było określenie konkurencyjności eksportu jabłek z Polski na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw. W artykule zidentyfikowano najważniejszych producentów oraz importerów netto z WNP. Przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej ex-post określono pozycję konkurencyjną eksportu z Polski na wybrane rynki WNP. W latach 2006-2016 Polska była największym dostawcą jabłek na Białoruś, do Kazachstanu oraz na Ukrainę, a w latach 2006-2014 również do Rosji. Pozycja konkurencyjna eksportu jabłek z Polski obniżyła się w latach 2015-2016 na rynku białoruskim, a wzrosła na kazachskim i ukraińskim. W wyniku embarga na import jabłek z UE, wzrosła na rynku Federacji Rosyjskiej pozycja konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin, Mołdawii oraz Białorusi.

Article Details

Jak cytować
Kraciński, P. (2018). Konkurencyjność polskiego eksportu jabłek na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 13–22. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.93
Bibliografia

Balasa, B. (1965). Trade Liberalisation and „Revealed” Comparative Advantage. The Manchester School, 33(2), 99-123. (Crossref)

Bieńkowski, W., Sadza, P. (2000). Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki – zadania dla rządu. W: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej (The role of institutions in improving the competitiveness of the economy - tasks for the government. In: Competitiveness of the Polish economy and the role of the state before accession to the European Union), Podedworny, J., Grabowiecki, J. (red.), UwB, Białystok.

Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations). PWE Warszawa.

Bugała, A. (2014). Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego (World market of apples and concentrated apple juice). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29), 21-30.

Gorynia, M. (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności (Compendium of knowledge about competitiveness). Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Filipiak, T. (2016). Handel zagraniczny owocami i przetworami w Polsce w latach 2004-2014 (Foreign trade of fruits and their preserves in Poland in the years 2004-2014). Roczniki Naukowe SERiA, 18(5), 29-35.

Frohberg, K. (2000). Konkurencyjność polskiego rolnictwa. W: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych (Competitiveness of Polish agriculture. In: Strategic options for the Polish agribusiness sector in the light of economic analysis), Majewski E., Dalton G. (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

Hinloopen, J., Marrewijk, Ch. (2001). On the empirical distribution of the balassa index. Weltwirtschftliches Archiv. 137(1), 1-35. (Crossref)

Jąder, K. (2016). Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015 (Polish foreign trade of fruits and their preserves in Poland in the years 2001-2015). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 130-141. (Crossref)

Kowalska, A. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej (International competitiveness of Polish fruit sector following the accession to the European Union). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 176-185.

Kraciński, P. (2018a). Pozycja konkurencyjna Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego (Competitive position of Poland on the global market of apple concentrated juice). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 121, 71-81. (Crossref)

Kraciński, P. (2018b). Eksport jabłek z Polski w latach 1995-2015 (Apple export from Poland in the years 1995-2015). Roczniki Naukowe SERiA, 20(2), 106-111. (Crossref)

Kraciński, P. (2018c). Pozycja Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego (Polish position on the world market of apple juice concentrate). Roczniki Naukowe SERiA, 20(1), 88-93. (Crossref)

Kraciński, P. (2016). Konkurencyjność największych światowych eksporterów jabłek (The competitiveness of the world's largest exporters of apples). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(2), 106-118.

Kraciński, P. (2015). Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo (The EU foreign trade of apples in the context of the Russian embargo). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 83-93.

Kraciński, P. (2014). Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012 (Exports of horticultural products and their preserves to Russia and its share in the Russian imports in the period 2001-2012). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 107-117.

Nosecka, B., Bugała, A., Kraciński, P., Zaremba, Ł. (2017). Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów (Polish and world market of selected fruits, vegetables and their preserves). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Salamaga, M. (2013). Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej (Research on export competitiveness in Poland using the adjusted revealed comparative advantage index). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 904, 37-51.

Trajer, M., Smoliński, P., Mieczkowski, M. (2015). Poland’s competitiveness in foreign trade in apples. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences, Problems of World Agriculture, 15(4), 178-187.

Woś, A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa (Internal competitiveness of agriculture). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zawiślińska, I. (2003). Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna (Canadian economy at the turn of the century. International competitive position). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

UN Comtrade (2018). International Trade Statistics Database. Pobrano 1 czerwca 2018 r. z: https://comtrade.un.org/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.