Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo

Main Article Content

Paweł Kraciński


Słowa kluczowe : embargo, handel zagraniczny jabłkami
Abstrakt
Celem artykułu było określenie wielkości i kierunków wymiany handlowej jabłkami w krajach Unii Europejskiej w kontekście rosyjskiego embargo. Eksport zewnętrzy jabłek w UE w latach 2004-2013 rósł, przede wszystkim dzięki wzrostowi eksportu polskich jabłek do Rosji. Import zewnętrzy UE obniżał się i realizowany był przede wszystkim z państw półkuli południowej. Badania wykazały, że Polska była głównym dostawcą jabłek na rosyjski rynek z blisko 75% udziałem w wolumenie unijnego eksportu. W wyniku embarga doszło do znacznego obniżenie polskich cen (22%) oraz wolumenu eksportu w stosunku do roku poprzedniego.

Article Details

Jak cytować
Kraciński, P. (2015). Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 83–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.40
Bibliografia

Bożyk P. [2008]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE. Warszawa, s. 17.

Budnikowski A. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE. Warszawa, s. 21.

Groot M.J. [2000]: Economics of apple production systems with minimal input of chemicals. ISHS, Acta Hort. s. 536.

Kraciński P. [2014] Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego Tom 14 zeszyt 2 s.107-117.

Makosz E. [2015]: Wykład inauguracyjny podczas Sadowniczego Forum Ekonomicznego odbywającego się w ramach Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 20 lutego 2015 r Warszawa.

Nosecka B., Bugała A., Paszko D., Zaremba Ł, 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa s.10-13.

Pizło W. [2011]: Status and development trends of Polish horticultural during 1999-2009, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. XIII, no 6, s. 185.

Rytko A. [2013]: Znaczenie ugrupowań integracyjnych w handlu rolno-spożywczym. Zeszyty Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV. Zeszyt 4. s. 356.

Zaremba Ł. [2014]: Wahania sezonowe cen na polskim rynku jabłek. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014 Tom XVI zeszyt 4 s.346-350.

Fresh Market.pl Home [2015]: Jedna piąta unijnych jabłek jest z Włoch, dostęp: kwiecień 2015.

Główny Urząd Statystyczny Home [2015]: Produkcja Ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 roku., dostęp: kwiecień 2015.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.