Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej

Main Article Content

Grzegorz Maciejewski


Słowa kluczowe : ekonomiczna dostępność żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, konsumpcja żywności, dochody gospodarstw domowych, Unia Europejska
Abstrakt
Zaspokojenie głodu i pragnienia jest podstawowym prawem przysługującym każdemu człowiekowi. Ekonomiczna dostępność żywności stanowi jeden z czterech koniecznych warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego państw i ich obywateli. Dane FAO, Parlamentu Europejskiego czy statystyki Eurostatu pokazują, że problem ekonomicznej dostępności żywności dotyczy również państw UE. Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie wielkości problemu ekonomicznej dostępności żywności w państwach Wspólnoty. Przeprowadzone badania dowodzą, że opisywany problem nie może być lekceważony. Wydatki na żywność stanowią wciąż jedną z głównych grup wydatków gospodarstw domowych, w państwach takich jak Rumunia czy Litwa przekraczając 20% ogółu ponoszonych wydatków. Ponad połowa obywateli UE boryka się z trudnościami związanymi z pokryciem wydatków osiąganymi dochodami. Sytuację utrudnia także nierównomierny rozkład niedożywienia występujący w poszczególnych państwach.

Article Details

Jak cytować
Maciejewski, G. (2018). Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 345–358. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.124
Bibliografia

Arora, V.S., Karanikolos, M., Clair, A., Reeves, A., Stuckler, D., McKee, M. (2015). Data Resource Profile: The European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). International Journal of Epidemiology, 44(2), 451-461. DOI: 10.1093/ije/dyv069. (Crossref)

Capacci, S., Mazzocchi, M., Shankar, B., Traill, B. (2013). The triple burden of malnutrition in Europe and Central Asia: a multivariate analysis. FAO Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition 7, 7-8.

CFS (2012), Coming to Terms with Terminology. Committee on World Food Security, Rome.

Copeland, P., Daly, M. (2012). Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020. Journal of European Social Policy, 22/3, 273-287. DOI: 10.1177/0958928712440203. (Crossref)

Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2014). Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce – wybrane aspekty (Food Security of Consumers in Poland – the Selected Aspects). Handel Wewnętrzny, 4(351), 55-69.

European Commission (2009). Food security: understanding and meeting the challenge of poverty. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2783/28748.

EUROSTAT (2018a). Final consumption expenditure of households by consumption purpose. Pobrane 17 sierpnia 2018 z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

EUROSTAT (2018b). Inability to make ends meet - EU-SILC survey. Pobrane 12 listopada 2018 z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2018). The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition. FAO, Rome.

Gawęcki, J. (2004). Relacje między żywnością, żywieniem a zdrowiem (Relations Between Food, Nutrition and Health). W: J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu (Compendium of Knowledge about Food, Nutrition and Health). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

GUS (2013). Systemy ważenia w badaniach cen towarów i usług konsumpcyjnych (Weighing systems in price surveys consumer goods and services). Pobrane 12 listopada 2018 z http://stat.gov.pl/gfx/portalinformacyjny/userfiles/_public/wyniki_wstepne/coicop_12_2013.pdf

GUS (2017). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015 (National Accounts by Institutional Sectors and Sub-Sectors 2012-2015). GUS, Warszawa.

GUS (2018). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrane 20 sierpnia 2018 z https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/63,pojecie.html

Kowalczyk, S. (2009). Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (Food security in the era of globalization). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kapusta, F. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej (Food Security of Poland and Its Inhabitants During the Pre-Accession and After Accession Period to the European Union). Ekonomia XXI Wieku, 4, 68-90. DOI: 10.15611/e21.2016.4.06. (Crossref)

Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń (Consumption - the evolution of roles and meanings). Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.

Krzysztofiak, J., Pawlak, K. (2017). Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej (Economic access to food in European Union households). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7, 179-195.

Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości (Food Security is a Strategic Need of Humanity). Wydawnictwo Druk Tur, Warszawa.

Marzęda-Młynarska, K. (2014), Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku (Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Maslow, A.H. (2018). Motywacja a osobowość (Motivation and Personality). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Michalczyk, J. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji (Food Security in The Face of Globalization). Ekonomia, 1(18), 9-23.

Michalczyk, J. (2013), Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego polski i próba jego pomiaru (Main Determinants of Poland’s Food Security and an Attempt of its Measuring). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315 (1), 577-591.

Obiedzińska, A. (2016). Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej (Selected Aspects of Food Security in the European Union). Studia BAS, 4(48), 123-161.

Obiedzińska, A. (2017). Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe (Impact of Food Losses and Waste on Food Security). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 125-141. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.12. (Crossref)

ONZ (2018). Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development and Sustainable Development Goals) Pobrane 10 listopada 2018 z http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860#

Shaw, J. (2007). World Food Security. A History since 1945. Basingstoke-New York. (Crossref)

WHO (2016). What is malnutrition? Pobrane 16 sierpnia 2018 z http://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.