Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności

Main Article Content

Grzegorz Maciejewski


Słowa kluczowe : gospodarstwo domowe, typologia, rynek żywności, analiza wielowymiarowa, Polska, Słowacja
Abstrakt
Dynamiczny rozwój rynku artykułów żywnościowych wymaga od przedsiębiorstw oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę gospodarczą kraju ciągłego monitorowania zachowań głównego podmiotu konsumpcji na tym rynku, jakim jest gospodarstwo domowe. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie zabiegów typologizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników typologii gospodarstw domowych przeprowadzonych w Polsce i na Słowacji na próbie 900 gospodarstw domowych. Do delimitacji typów gospodarstw wykorzystano hierarchiczną (metoda Warda) i niehierarchiczną (metoda k-średnich) analizą skupień. W rezultacie w każdej podpróbie udało się wyodrębnić trzy typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności.

Article Details

Jak cytować
Maciejewski, G. (2020). Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 52–66. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.5
Bibliografia

Barska, A. (2019). Konsumenci pokolenia milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji (Consumers of the millennium generation on the market of innovative food products in the border areas of Poland, Germany, the Czech Republic and Slovakia). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

Bywalec, Cz. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych (Economics and Finance of Households). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

CCA (2019). Définition: Styles de vie. Pobrane 20 sierpnia 2019 z: https:// www. definitions-marketing.com/definition/Styles-de-vie/.

Diansheng, D., Hayden, S. (2012). Modeling A Household’s Choice among Food Store Types. American Journal of Agricultural Economics, 94(3), 702-717. DOI: 10.1093/ajae/aas013. (Crossref)

Di Talia, E., Simeone, M., Scarpato, D. (2019). Consumer behaviour types in household food waste. Journal of Cleaner Production, 214, 166-172. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.216. (Crossref)

Everitt, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis, 5th Edition, Wiley Series in Probability and Statistics, London: John Wiley and Sons Ltd. (Crossref)

Gardocka-Jałowiec, A. (2015). Gospodarowanie środkami konsumpcji a zdolność kreowania działalności innowacyjnej w gospodarce (Consumption Resources Management and the Ability to Create Innovative Activity in the Economy). Marketing i Rynek, 2 (CD), 37-48.

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (Statistical analysis of data using the R program). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych (Determinants of consumption in Polish households). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Henson, R.K. (2001). Understanding internal consistency reliability estimates: A conceptual primer on coefficient alpha. (Methods, plainly speaking). Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(3), 177 189. (Crossref)

Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia i zachowania (Polish e-consumer. Typology and behaviours). Gliwice: Helion.

Jaciow, M. (2018). Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku (Equivalence in international market research). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jaensch, E. (1928). On the Methods of Psychological Typology. Zeitschrift Für Psychologie Und Physiologie Der Sinnesorgan, 108, 1-16.

Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (The Consumer and His Behavior on the European Market). Warszawa: PWE.

Komor, M. (2000). Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku (Euromarketing. Marketing strategies of enterprises on the Euromarket). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Komor, M. (2011). Segmentacja europejskich konsumentów według stylu życia (Segmentation of European consumers by lifestyle). Marketing i Rynek, 7, 14-19.

Kruger, K.V., (2014). Personal Consumption by Family Type and Household Income. Journal of Forensic Economics, 25(2), 203-220. DOI: 10.5085/0898-5510-25.2.203. (Crossref)

Kusińska, A. (1990). Typologia konsumentów a projektowanie produktu (Consumer typology and product design). Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Prace i Materiały, zeszyt 139.

Kusińska, A. (1992). Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych (Typology of consumers according to market behavior as a premise for economic decisions). Warszawa: IRWiK.

Kusińska, A. (2009). Segmentacja rynku i typologia konsumentów (Market Segmentation and Consumer Typology). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Kusińska, A. (2014). Analizy wielowymiarowe jako źródło wiedzy o zachowaniach konsumentów na rynku (Multidimensional Analysis as a Source of Knowledge About Consumer Behaviour). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 89-98. (Crossref)

Magadze, A.A., Obadire, O.S., Maliwichi, L.L., Musyoki, A., Mbhatsani H.V. (2017). An Assessment of Types of Foods Consumed by Individuals in Selected Households in South Africa. Gender & Behaviour, 15 (4), 10610 10626.

Maslow, A.H. (2018). Motywacja a osobowość (Motivation and Personality). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Myers, J.G., Nicosia, F.M. (1968). Study Of Consumer Typologies. Journal of Marketing Research, 5(2), 182-193. (Crossref)

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych (Methodology of social research). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oppenheim, S. (1911). On the Typology of the Primate Cranium. Zeitschrift Fur Morphologie Und Anthropologie, 14, 1-203.

Piekut, M. (2008). Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania (Polish households - income, expenses and equipment with durable goods). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Piekut, M. (2017). Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 (Patterns of consumption by types of rural households in 2004-2014). Warszawa: Difin.

PWN (2019), Typologia. Encyklopedia PWN. Pobrane 20 sierpnia 2019 z: https://encyklopedia.pwn.pl/ encyklopedia/typologia;1.html.

Saran, J. (2014). Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych (Classifications and typologies as ways of doing empirical pedagogical research). Studia i Prace Pedagogiczne, (1), 13-30.

Shuey, H. (1937). The fundamental principles of typology. Psychological Review, 44, 170-182. (Crossref)

Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje (Consumer on the Market. Behaviors, Models, Applications). Warszawa: Difin.

Sowa, I. (2018). Racjonalność zachowań jako podstawa typologii polskich konsumentów (Rationality of Behaviours as the Basis for Typology of Consumers). Handel Wewnętrzny, 4(375), 340-351.

Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów (Consumer behaviours). Warszawa: PWE.

Światowy, G. (2012). Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych (Household as a Creator of Socio-Economic Transformations). Konsumpcja i Rozwój, 2(3), 56-66.

Von Ginneken, J.P. (1907). Study of the Typology of Languages. Anthropos, 2(4-5), 690-707.

Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (Methods of statistical multivariate analysis in marketing research). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.