Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services

Main Article Content

Robert Nowacki
Katarzyna Wasilik

Abstrakt
An intensive competition in the sector of food processing industry sets forth the requirement of improving the processes of operating in the market. One of them is cooperation with the entities rendering business services. The aim of the paper is to analyse the level of making use of business services by the enterprises operating in the food processing industry as well as to assess the cooperation between the companies rendering such services. The authors used for this purpose the results of quantitative research carried out among the enterprises operating in the polish market. In result of thereof they have ascertained that, in general, along with the growth of the size of an enterprise there grows the scale of the use of business services, and it must be said that greater propensity to use business services is displayed by the enterprises with the share of foreign capital. At the same time, the assessment of cooperation with the companies rendering business services is not determined either by the size of an enterprise or by the share of foreign capital.

Article Details

Jak cytować
Nowacki, R., & Wasilik, K. (2018). Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 359–369. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.125
Bibliografia

Chilimoniuk-Przeździecka, E. (2011). Eksport usług biznesowych z Polski (Export of Business Services from Poland). Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 179, 45-56.

Czakon, W. (2005). Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (Towards the System Theory of Competitive Edge of an Enterprise). Przegląd Organizacji, 5, 5-8. (Crossref)

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing (Services. Production, Market, Marketing). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy (Development of the Market for Services in Poland. Determinants and Perspectives). SGH, Warszawa.

De Vaan, M. (2014). Interfirm Networks in Periods of Technological Turbulence and Stability. Research Policy, 43(10), 1666-1680. (Crossref)

Dyer, J.H., Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679. (Crossref)

Gralpois, B., Liodice, B. (2010). Agency mania: harness the madness of client/agency relationships for high-impact results, SelectBooks, New York.

Klimas, P. (2015). Relacje współtworzenia – propozycja konceptualizacji (Relationships of Contributing. Proposal for Conceptualisation). Marketing i Rynek, 9, 219-228.

Kox, H.L.M., Rubalcaba, L. (2007). Analysing the Contribution of Business Services to European Economic Growth. Bruges European Economic Research Papers, 9, 1-57. (Crossref)

Krupski, R. (2015). Relacje niesformalizowane w badaniach empirycznych (Non-formalised Relationships in Empirical Studies). Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32, 17 30.

Kuczewska, L. (2009). Stan i struktura usług biznesowych w Polsce (State and Structure of Business Services in Poland). Handel Wewnętrzny, 1, 1-8.

Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw (Innovativeness of Business Services in Raising Enterprise Competitiveness). PWE, Warszawa.

Leszczyński, G. (2012). Dopasowanie a sprzedaż w relacjach businsess-to-business z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych (Matching and Sale in Business-to-Business Relations from the Perspective of Manufacturing Enterprises). W: G. Leszczyński, B. Pilarczyk (red.), Relacje na rynku business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja (Relationships in the Business-to-Business Market, Development. Value. Communication). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 80-82.

Majchrzak, M. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna (Competitiveness of Enterprises of the Sub-sector of Business Services in Poland. Micro-, Mezo- and Macroeconomic Perspective). CeDeWu, Warszawa.

Niemczyk, J. (2015). Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej (Level of Development of the Interorganisational Network). Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32, 243-251.

Nowacki, R. (2009). Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość (Development of Marketing Services in Poland and Their Quality). Handel Wewnętrzny, 2, 18-28.

Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (Innovativeness of Marketing Services and Their Usefulness in the Processes of Enterprise Management). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45, 204-213. (Crossref)

Przemysł – wyniki działalności w 2017 roku (Industry. Results of Activities in 2017), (2018), GUS, Warszawa.

Ritter, T. (1999). The Networking Company. Antecedents for Coping with Relationships and Networks Effectively. Industrial Marketing Management, Vol. 28, 467-479. (Crossref)

Ritter, T., Wilkinson, I.F., Johnston, W.J. (2004) Managing in Complex Business Networks. Industrial Marketing Management, 33(3), 175-183. (Crossref)

Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe (Market Services), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000

Rogoziński, K. (2006). Wpisanie relacji w marketingowy kontekst (Putting Relationships in the Marketing Context). W: K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach (Relationships Management in Services), Difin, Warszawa, 13-14.

Rynek Wewnętrzny w 1996 roku (Internal Market in 1996). (1997) GUS, Warszawa.

Rynek Wewnętrzny w 2014 roku (Internal Market in 2014). (2015) GUS, Warszawa.

Stańczyk-Hugiet, E., Strzelecka, R. (2015). Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich (Strategic Relationships of Developer Enterprises). Problemy Zarządzania, 1(50), 68-87. (Crossref)

Szczukocka, A. (2012). Wpływ usług biznesowych na rozwój gospodarki (Impact of Business Services on the Economy Development). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 165-166.

The Contribution of Business Services to Industrial Performance. A Common Policy Framework. Commission of the European Communities, Brussels 1998 COM (1998). 534 final, Communication from the Commission to the Council.

Usługi biznesowe (Business Services), (2018), GUS, Warszawa.

Zieliński, M. (2014). Siła w relacjach biznesowych (Strength in Business Relationships). In: Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania (Relationships Management in Business. Contemporary Challenges). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 182, 65-75.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty