Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych

Main Article Content

Maria Grzybek
Wiesław Szopiński


Słowa kluczowe : konsumenci, produkty regionalne i lokalne
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny zachowań konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w woj. podkarpackim. W analizie empirycznych wyników badania dotyczących 600 konsumentów z woj. podkarpackiego wykazano kategorię nabywanych produktów regionalnych i tradycyjnych, miejsca realizacji zakupów, częstotliwość i motywy zaopatrywania się w tego rodzaju artykuły spożywcze oraz zjawisko etnocentryzmu występujące wśród badanych. Na podstawie badania należy stwierdzić że w woj. podkarpackim ma miejsce dynamiczny rozwój rynku omawianych produktów w kontekście sprzyjających warunków naturalnych, dziedzictwa kulinarnego oraz przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych. Konsumenci wykorzystują wszystkie możliwe źródła zaopatrzenia. Preferują zwłaszcza wysoką jakość, bezpieczeństwo spożycia, smak, świeżość i lokalne pochodzenie. Wykazali się także etnocentryzmem, gdyż regionalne i lokalne pochodzenie produktów ma dla nich istotne znaczenie.

Article Details

Jak cytować
Grzybek, M., & Szopiński, W. (2017). Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 43–52. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.4
Bibliografia

Almi, V., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Nćs, T., Hersleth, M. (2011). General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries. Food Quality and Preference, 22(1), 129-138. (Crossref)

Borowska, A. (2015). Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1, 21-25.

Czubała, A. (2012). Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, t. 1, 26-33.

Grzybek, M. (2009). Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), 103-110.

Grzybowska–Brzezińska, M. (2012). Uwarunkowania rozwoju ekokonsumpcji w zachowaniach konsumentów Północno- Wschodniej Polski. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, t. 2, 209-217.

Jasiński, J., Rzytki M. (2007). Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1, 33-44.

Jąder, K. (2006). Uwarunkowania konkurencyjności produktów regionalnych w ofercie artykułów spożywczych. Prace Naukowe AR we Wrocławiu, Wrocław, nr 1118.

Jeznach, M. (2012). Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik t. 2, 258-267.

Jordana, J. (2000). Traditional foods: challenges facing the European food industry. Canadian Institute of Food Science and Technology, 33(3-4), 147-152. (Crossref)

Kondraciuk, P. (2015). Czy administracja publiczna powinna wspierać promocję produktów regionalnych i tradycyjnych? Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 5, 18-20.

Kowalska, A., Olszańska, A., Urban, S. (2016). Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Kowrygo, B., Górska-Warsewicz, M., Ługowska, K. (1997). Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia. Żywność. Technologia. Jakość, nr 2, 51-59.

Kuśmierczyk, K., Szepieniec-Puchalska, D. (2008). Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, nr 12, 6-13.

Radziszewska, A. (2015). Etnocentryczne postawy konsumentów w obliczu globalizacji konsumpcji. Handel Wewnętrzny nr 2(355), 334-346.

Stolzenbach, S., Bredie, W., Byrne, D. (2013). Consumer concepts in new product development of local foods. Traditional versus no vel honeys. Food Research International 52, 144-152. (Crossref)

Woźniak, M. (2003). Model zrównoważonego rozwoju konsumpcji. Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 3, 213-216.

www. polskawliczbach.pl. Pobrano marzec 2017.

www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych. Pobrano marzec 2017.

www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci/art816,szlak-kulinarny-podkarpackie-smaki.html. Pobrano marzec 2017.

www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/produkty/podkarpackie-produkty-zarejestro/. Pobrano marzec 2017.

www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-33/TinyFiles/Tabela-jt-wwwstyczen2017.pdf. Pobrano marzec 2017.

www.produktyregionalne.pl/produkty.html. Pobrano marzec 2017.

Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(82), 5-18.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.