Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych

Main Article Content

Maria Grzybek
Wiesław Szopiński


Słowa kluczowe : ekologiczne produkty spożywcze, konsumenci, preferencje
Abstrakt
Na wstępie opracowania podkreślono cechy ekologicznych produktów spożywczych, które decydują o bezpieczeństwie ich spożywania. Zwrócono uwagę na dynamiczny rozwój tego segmentu artykułów spożywczych na świecie, w Polsce oraz w woj. podkarpackim. W analizie empirycznych wyników badań, dotyczących 700 konsumentów z woj. podkarpackiego wykazano rodzaje ekoproduktów preferowane podczas realizacji zakupów przez konsumentów. Interpretację badanego zjawiska przeprowadzono w odniesieniu do miejsca zamieszkania, płci, wieku, liczby osób w rodzinie, wykształcenia i poziomu dochodu przypadającego na 1 członka rodziny. Na podstawie badań należy stwierdzić, że według udziału udzielonych odpowiedzi hierarchia preferowanych artykułów była następująca: warzywa, owoce, miód, wyroby mięsne, mleko, przetwory mleczne, wędliny, soki owocowe, pieczywo i zioła.

Article Details

Jak cytować
Grzybek, M., & Szopiński, W. (2016). Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 106–113. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.32
Bibliografia

Dolina Ekologiczna Żywności Klaster (2013). Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. IUNG, UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dżugan, M. (2016). Ekologiczne miody tylko z Podkarpacia. Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów UR, nr 1, 16-18.

Grzybowska-Brzezińska, M. (2004). Szanse rozwoju rynku produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego. Zeszyty Naukowe. AR w Krakowie 415, seria Ekonomika 30, 61-70.

Jeznach, M. (2007). Podstawy marketingu żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

Jeżewska–Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe I ich uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kawa, M., Augustyńska–Prejsnar, A. (2014). Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), 51-59.

Kicińska, J. (2009). Psychologiczno – społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(14), 85-94.

Kuźniar, W., Witek, L. (2016). Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm Tourism in Poland. Journal Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol.16 (1)/2016, 249-252.

Kwasek, M (red.) (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21). Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Lemanowicz, M. (2014) Żywność ekologiczna – innowacyjny trend w zachowaniu konsumentów. Marketing i Rynek, nr 8, 1110-1115.

Nestorowicz, R., Pilarczyk, B. (2014). Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce – w świetle badań konsumentów. Marketing i Rynek, nr 8, 583-589.

Niedzielski E. (2008). Uwarunkowania rozwoju rynku żywności ekologicznej – wyniki badań empirycznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, 279 - 283.

Piotrowska, A. (2014). Selected aspects of consumer behavior in the organic food market. Roczniki Naukowe SERiA, t. XXVI, z. 6, 393-396.

Pukas, A. (2014). Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne – nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje. Marketing i Rynek, nr 8, 1229-1235.

Ramowy plan działania dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. (2014). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Richards, T. J. (2011). The economics of organic food system: discussion. American Journal of Agricultural Economics, (94)2, 322-323. (Crossref)

Szczepaniak, W. (2012). Żywność ekologiczna przybiera na wadze. Puls Biznesu, z dn. 9.01, 10.

Szymańska, K. (2012). Żywność ekologiczna - wybrane regulacje prawne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 22(2), 121-124.

Żakowska-Biemans, S. (2011a). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Agricultural Engineering, Vol. 56(4), 216-220.

Żakowska-Biemans, S. (2011b). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, 113(1), 122-137. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.