Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego

Main Article Content

Maria Grzybek
Wiesław Szopiński


Słowa kluczowe : konsumenci, reklama, gminy wiejskie
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano upodobania konsumentów z gmin wiejskich woj. podkarpackiego, dotyczące rodzaju i odbioru reklam, a także ich wpływ na realizację zakupu towarów. W interpretacji empirycznych wyników badania, przeprowadzonego wśród 500 konsumentów, wykazano zainteresowanie rodzajami form i elementów reklam, najskuteczniejsze przekazy reklamowe decydujące o zakupie towarów, rodzaj dóbr i usług nabywanych pod wpływem reklam, jak również stosunek do reklamowanych nowych produktów wchodzących na rynek. W kontekście przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że najważniejsze znaczenie dla mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego miały reklamy telewizyjne i internetowe, reklamy cechujące się oryginalnością oraz walorami estetycznymi, w tym zwłaszcza muzyką. W podejmowaniu decyzji zakupu towarów reklamy miały wpływ w przypadku 46% badanych. Bardziej pozytywne nastawienie do reklam i podatne na nie były kobiety.

Article Details

Jak cytować
Grzybek, M., & Szopiński, W. (2018). Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 134–143. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.72
Bibliografia

Bednarek, M. (2014). Bednarek podsumowuje rynek reklamy (Bednarek sums up the advertising market). Brief z dn. 9.01.2014 r.

Boyland, E.J., Halford, J.C.G. (2013). Television advertising and branding: effects on eating behawior and food preferences in children. Appetite, 62, 236-241. (Crossref)

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2015). Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych (Styles of purchasing decisions made by young consumers in Poland in the light of own research), Handel Wewnętrzny, 1(354) 50-59.

Cyrek, P. (2015), Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych (Packaging as a source of information about food products). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 39, 9-21. (Crossref)

Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy (Psychological mechanisms of advertising). Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Gędek, M. (2013). Reklama. Zarys problematyki (Advertisement. Outline of the problem). Wyd. KUL, Lublin.

Harris, J. L., Bargh, J. A., Brownell, K. D. (2009). Proming effects of television food advertising on eating behawior. Health Psychology, 28(4), 404-413. (Crossref)

Jaska, E. (2014). Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (The impact of advertising on consumer attitudes as an element of building a competitive advantage of enterprises). Handel Wewnętrzny, 1(354), 125-129.

Kozłowska, A. (2014). Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń (Advertising impact model: verification of existing assumptions). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 36, 279-294.

Małysa–Kaleta, A. (2010). Procesy globalizacji i integracji jako uwarunkowania zachowań konsumentów [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (Processes of globalization and integration as determinants of consumer behavior [in:] Consumer and his behaviour on the European market), Red. E. Kieżel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mazurek-Łopacińska, K. (2001). Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. (Polish consumers on a way to the European Union [in:] Behaviours of market players in Poland and the process of European integration). Red. Z. Kędzior, K. Karcz, Akademia Ekonomiczna, Katowice.

Nowacki, R. (2012). Innowacyjność działań reklamowych – przejawy i skutki (Innovativeness of advertising activities - indications and effects). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 26, 55-70.

Nowacki, R. (2013). Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku (The perception of advertising messages and its impact on consumer behaviour in the first decade of the 21st century). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 32, 403-416.

Peszko, K. (2014). Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe (The choices of advertisers in the light of research - advertising media gaining and losing on popularity). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 36, 331-341.

Rudnicki, L. (2009). Determinanty zachowań konsumentów na rynku (Determinants of consumer behaviour on the market). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz.

Sowa, I. (2010). Czynniki demograficzne determinujące zachowania konsumentów [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (Demographic factors determining consumer behaviour [in:] Consumer and his behaviour on the European market). Red. E. Kieżel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna (Economic psychology). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.