Ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych dotkniętych suszą rolniczą na tle gospodarstw pozostałych położonych na glebach słabych

Main Article Content

Agata Żak
Marek Zieliński


Słowa kluczowe : susza rolnicza, gospodarstwa rolne, sytuacja ekonomiczna, możliwości rozwoju, metoda Propensity Score Matching
Abstrakt
Celem analiz było porównanie sytuacji ekonomicznej i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych dotkniętych suszą rolniczą i gospodarstw pozostałych funkcjonujących na glebach słabych. Dla osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, chowie krów mlecznych i z produkcją wielostronną, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2012-2014 oraz dane z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w latach 2012-2014. Stwierdzono, że gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych dotknięte suszą rolniczą w porównaniu do analogicznych gospodarstw pozostałych miały zdecydowanie mniejszy dochód na 1 ha UR, aczkolwiek były jednak w stanie inwestować w majątek trwały na poziomie zapewniającym jego dodatnią stopę reprodukcji. W pozostałych dwóch grupach gospodarstw dotkniętych suszą rolniczą, które przynajmniej w części zajmowały się chowem zwierząt, wpływ suszy rolniczej na ich sytuację ekonomiczną był znacznie mniejszy.

Article Details

Jak cytować
Żak, A., & Zieliński, M. (2017). Ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych dotkniętych suszą rolniczą na tle gospodarstw pozostałych położonych na glebach słabych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 226–235. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.21
Bibliografia

Doroszewski, A., Jadczyszyn, J., Kozyra, J., Pudełko, R., Stuczyński, T., Mizak, K., Łopatka, A., Koza, P., Górski, T., Wróblewska, E. (2012). Podstawy monitoringu suszy rolniczej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, ITP w Falentach, t. 12, z. 2.

Durło, G.,B. (2007). Klimatyczny Bilans Wodny okresów wegetacyjnych w Beskidach Zachodnich. Acta Agrophysica, nr 10.

Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs, Komisja Europejska, 2014.

Komisja Europejska (2014). Investment support under Rural Development Policy.

Leszczyńska, D. (2010). Stan i uwarunkowania uprawy mieszanek zbożowych w Polsce. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 55(4).

Mizak, K., Pudełko, R., Kozyra, J., Nieróbca, A., Doroszewski, A., Świtaj, Ł., Łopatka, A. (2011). Wyniki Monitoringu Suszy Rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 11, z. 2.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015). Ministerstwo Gospodarki, projekt z dnia 4 sierpnia.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2012). GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2016). GUS, Warszawa.

Skłodowski, P., Bielska, A. (2009). Właściwości i urodzajność gleb Polski podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 9, z. 4(28).

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 2008. Nr 145 poz. 918, MRiRW).

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005. Nr 150 poz.1249 z późn.zm., MRiRW).

Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Polski FADN, Warszawa, 2014.

Zieliński, M. (2015). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych szczególnie zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i gospodarstw pozostałych w latach 2006-2013 pr. zbior. pod red. W. Józwiaka pt. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [1], Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 16, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zieliński, M. (2016). Ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych z terenów ONW na tle gospodarstw pozostałych w latach 2006-2014, [w:] (red.) W. Józwiak Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (2). Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 28, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zieliński, M., Lorencowicz, E., Miller, A., Rumińska, P., Włodarczyk, A., Wojnicka-Sycz, E. (2016). Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych, raport wykonany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.