Zmienność cen mięsa kurcząt brojlerów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2016

Main Article Content

Katarzyna Utnik-Banaś


Słowa kluczowe : kurczęta brojlery, wahania sezonowe, zmienność cen
Abstrakt
Celem pracy była analiza zmienności cen mięsa kurcząt brojlerów w krajach UE w latach 2007-2016. Określono odpowiednie statystyki opisowe oraz przeprowadzono dekompozycję szeregu czasowego cen. Wielkość produkcji mięsa kurcząt brojlerów w UE w 2007 roku wynosiła 8,76 mln ton i w wzrosła do poziomu 10,98 mln ton w 2014r. Największymi producentami w UE w 2014 roku były: Polska (14,9% udziału w produkcji kurcząt brojlerów w UE), Wielka Brytania (13,1%), Hiszpania (11,2%), Francja (10,0%) oraz Niemcy (9,4%). Najwyższe ceny występowały w Niemczech, Finlandii i na Cyprze, a najniższe w Polsce, Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Większe zróżnicowanie cen występowało w krajach, gdzie poziom cen był niższy, zaś w krajach o wysokim poziomie cen - ceny odznaczały się większą stabilnością. Ceny mięsa kurcząt brojlerów w UE cechuje sezonowość. Wyższe są latem, a niższe - późną jesienią i zimą. Kraje o największych amplitudach zmian sezonowych to: Polska (średnio 20%), Portugalia (15%), Belgia (11%) i Wielka Brytania (10%).

Article Details

Jak cytować
Utnik-Banaś, K. (2017). Zmienność cen mięsa kurcząt brojlerów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 287–297. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.46
Bibliografia

Borkowski, B., Krawiec, M. (2009). Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych − aspekty poznawcze i aplikacyjne. Red. M. Hamulczuk, S. Stańko.

Czyżewski, A., Danilczuk, J. (2008). Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską. Rocz. Nauk. SERiA, 4(10), 56-61.

Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015). Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 17-29.

Dybowski, G. (2015). Handel zagraniczny drobiem. Biuletyn Informacyjny ARR, 2, 10-13.

FAOSTAT (2017). http://faostat3.fao.org/home/E

Figiel, S. (2002). Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko−Mazurskiego, Olsztyn.

Figiel, S., Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 559, IERiGŻ−PIB, Warszawa

Hamulczuk, M., Rembisz, W. (2008). Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne. M. Hamulczuk i S. Stańko (red.). IERiGŻ−PIB, Warszawa, 148, 47-81.

Hamulczuk, M., Stańko, S. (2009). Prognozowanie cen podstawowych produktów na przykładzie pszenicy i żywca wieprzowego. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych − aspekty poznawcze i aplikacyjne. Red. M. Hamulczuk, S. Stańko. IERiGŻ−PIB, Warszawa, 148, 181-208.

Hamulczuk, M. (2014). Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 54-67.

Idzik, M. (2009). Analiza struktury szeregów czasowych cen produktów rolnych. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych − aspekty poznawcze i aplikacyjne. Red. M. Hamulczuk, S. Stańko. IERiGŻ–PIB, Warszawa, 148, 15-47.

Kłusek, K. (2015). Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 61-69.

Kohls, R.L. Uhl, J.N. (1990). Marketing of agriculture products. Macmillan Publishing Company, 146-148.

Kot, S., M., Jakubowski, J. Sokołowski, A. 2011. Statystyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 335-357.

Mottet, A., Tempio, G. (2017). Global poultry production: current state and future outlook and challenges. World’s Poultry Science Journal, 73(2), 245-256. (Crossref)

Olszańska, A. (2009). Zmiany na rynku żywca drobiowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, 11(3), 270-274

Stańko, S. (red.) (2013). Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Szymańska, E. (2012). Zmienność koniunktury na rynku trzody chlewnej w Polsce. Roczn. Nauk. SERiA, 14(1), 524-528

Utnik-Banaś, K., Żmija, J. (2016). Wpływ wybranych czynników na cenę żywca brojlerów w latach 1995-2015. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 344-352.

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (2017). Pobrane kwiecień 2017 z: http://www.minrol.gov. pl/pol/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.