Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej

Main Article Content

Elżbieta Brągiel
Bogusław Ślusarczyk


Słowa kluczowe : rolnictwo ekologiczne, produkcja ekologiczna, rynek produktów ekologicznych, zrównoważony rozwój, Unia Europejska, Europa
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wielkości sprzedaży i konsumpcji produktów ekologicznych oraz trendów występujących na tym rynku w poszczególnych krajach Europy a zwłaszcza UE. Podstawę analizy stanowiły dane IFOAM i FIBL z lat 2000-2015, a także zagraniczna i krajowa literatura przedmiotu. Sformułowano wnioski końcowe: większy wzrost wielkości sprzedaży produktów ekologicznych na przestrzeni omawianych piętnastu lat odnotowuje się w Europie niż w grupie krajów UE. Najwyższą sprzedaż produktów ekologicznych w 2014, 2015 roku osiągnęły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Szwajcaria. Na przestrzeni lat 2005-2014 różnica w wydatkach na żywność ekologiczną na jednego mieszkańca UE w porównaniu do całej Europy powiększała się z każdym rokiem. Biorąc pod uwagę rosnący udział produktów ekologicznych w strukturze spożycia współczesnych społeczeństw należy prowadzić szeroko zakrojone badania na ten temat.

Article Details

Jak cytować
Brągiel, E., & Ślusarczyk, B. (2017). Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 29–38. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.50
Bibliografia

Brodzińska, K. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 12-21.

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 27-36. (Crossref)

Domagalska, J. Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne-szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiolgii, 96(2), 370-376.

Europe statistics W: Willer, H., Lernoud, J. (red.) (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. FiBL & IFOAM – Organicrs International (2017): Frick and Bonn, 206-243. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: https://core.ac.uk/download/pdf/77086835.pdf

Graczyk, A. Mazurek-Łopacińska K. (red). (2009). Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.

Kontrola i certyfikacja Pobrane 14 kwietnia 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja

Ligenzowska, J. (2014). Rolnictwo ekologiczne na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 150-157. (Crossref)

Łuczka- Bakuła W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyd. PWE, Warszawa.

Stolze, M., Zanoli, R., Meredith, S. (2016). Organic in Europe: expanding beyond a niche. W: Organic in Europe. Prospects and developments 2016. Red. H. Willer, S. Meredith. IFOAM UE Group. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.

Nestorowicz, R., Pilarczyk, B. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. W: Rolnictwo ekologiczne jako obszar działań marketingowych. Nestorowicz R, Pilarczyk B (red). Oficyna, Warszawa, 38-70.

Nowogródzka, T. (2012) Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 54-64.

Organic in Europe. Prospects and developments 2016. IFOAM UE Group, 12 Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.

Rolnictwo ekologiczne Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189/1 Dz.Urz. L 189 z 20.07.2007 r., 1).

Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(4), 182 193.

Rzytki, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne. Biuletyn informacyjny. ARR, 4, 22-25.

Strużyna, S. (2015). Dystrybucja produktów ekologicznych w Polsce. Biuletyn informacyjny ARR, 4, 32-34.

Willer, H., Schaack, D., Lernoud, J., Meredith, S. (2016). Growth trends in European Organic Food and Farming Organic Farming and Market Development in Europe W: Organic in Europe. Prospects and developments 2016. Red. H. Willer, S. Meredith. IFOAM UE Group. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty