Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie

Main Article Content

Andrzej Wiatrak


Słowa kluczowe : agrobiznes, proces innowacyjny, polityka innowacyjna
Abstrakt
Celem artykułu było określenie potrzeb innowacyjnych w agrobiznesie i ich uwarunkowań oraz przewidywanych kierunków ich realizacji. Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu innowacyjności i ich powiązania ze sobą, potrzeby innowacyjne agrobiznesu i ich uwarunkowania, kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie przez politykę Unii Europejskiej oraz kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie przez politykę w Polsce. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że innowacyjność należy rozpatrywać szeroko, biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom innowacyjności, potrzeby w zakresie innowacji, proces innowacyjny i jego uwarunkowania oraz przyjęcia ich jako podstawy wyznaczania kierunków innowacji i polityki innowacyjnej w agrobiznesie. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów i materiałów dotyczących polityki innowacyjnej UE i Polski.

Article Details

Jak cytować
Wiatrak, A. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 286–297. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.74
Bibliografia

Akridge, J.T., Barnard, F.L., Dooley, F.J., Foltz, J.Ch. (2012). Agribusiness Management, London, Wyd. Taylor & Francis Ltd, Part 1.

Barska, A. (2017). Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17 (1), 7-18, DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.1. (Crossref)

Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Wyd. Difin, Warszawa.

Decyk, K., Juchniewicz, M. (2013). Działania i instrumenty polityki innowacyjnej w opinii mikroprzedsiębiorców. Zarządzanie Publiczne, 2 (22), 237-251, DOI:10.4467/20843968ZP.13.020.1194.

Firlej, K., Makarska, A. (2012). Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Steinensis, Oeconomica, 297 (68), 37-46.

Foray, D. (2009). Understanding Smart Specialization. W: Pontikakis, D., Kyriakou, D., van Bavel, R. (red.) The Questions of R&D Specialization: Perspectives and Policy Implications. Institute for Perspective Technological Studies – Joint Research Centre, Seville, 19-28.

Gołębiewski, J. (2014). Biogospodarka jako inteligenta specjalizacja regionów w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (8-1), 55-69.

Goryńska-Goldmann, E., Wojcieszak, M. (2017). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, 19 (1), 44-51, DOI: 10.5604/01.3001.0009.8338. (Crossref)

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jaskanis, A., Majczyk, J. (2016). Nurt Human Relations i zachowania organizacyjne. W: Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 389-403.

KIS (2015). Krajowe inteligentne specjalizacje, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

OECD (2005). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, Oslo.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Pobrane 1 czerwca 2017 r. z https://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.

SIR (2017). Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów. Pobrane 1 czerwca 2017 r. z http://www.cdr.gov.pl sir/90-nasze-dzialania/sir/sir-schemat/1744-czym-jest-sir.

Sřrensen, E., Torfing J. (2012). Introduction Collaborative Innovation in the Public Sector. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 17(1), 1-14. (Crossref)

UE (2010a). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.

UE (2010b). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna.

UE (2010c). Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów z dnia 6 października 2010, KOM (2010) 553, wersja ostateczna.

UE (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z dnia 29 lutego 2012, Komisja Europejska EUR-Lex, COM 79, wersja ostateczna.

UE (2013). Opinia Komitetu Regionów Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa z dnia 10 stycznia 2013, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2013/C 17/10.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2006, nr 171, poz.1225, tekst ujednolicony z 31.01.2017 r. Pobrane 15 maja 2017 r. z http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html.

Wiatrak, A.P. (2016a). Innowacyjność w politykach Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14 (2-2), 463-472.

Wiatrak, A.P. (2016b). Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18 (3), 380-384.

Woś, A. (1996). Agrobiznes. Makroekonomika, Wyd. Key Text, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.