The Scope and Conditions of the European Union"s Innovation Policy

Main Article Content

Andrzej Wiatrak

Abstrakt
This article aims to present the nature and the many directions of support for innovation processes in the EU on the one hand and to indicate the orientations of this support that could be used by Poland, including by agribusiness, on the other. The article covers the following: the nature, objectives and tools of innovation policy implementation, evolution of the European Union’s innovation policy, characteristics of EU innovation policy measures after 2010, and characteristics of EU innovation policy measures in agribusiness after 2010. It is clear from the discussion herein that innovative actions and their support in the EU encompass not only technological but also social and environmental issues, with innovation and its support being the cornerstones of various policies, hence it is important to address them systemically. In particular, tools for implementing innovation policy and innovation partnerships at various levels play a role in this respect. The article is based on the related literature as well as documents and materials concerning the EU’s innovation policy.

Article Details

Jak cytować
Wiatrak, A. (2017). The Scope and Conditions of the European Union"s Innovation Policy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 316–325. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.107
Bibliografia

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Ciborowski, R. (2014). Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw. Optimum: Studia Ekonomiczne, 6(72), 62-78. (Crossref)

Ciok, S., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, No. 7.

Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.

EU (2010a). Europe 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, COM (2010) 2020 final.

EU (2010b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union, COM (2010) 546 final.

EU (2010c). Regional Policy Contributing to Smart Growth in Europe 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 6 October 2010, COM(2010) 553 final.

EU (2012). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Innovation Partnership ‘Agricultural Productivity and Sustainability’ of 29 February 2012. Brussels: European Commission. EUR-Lex, COM(2012)79 final.

EU (2013). Opinion of the Committee of the Regions on ‘The European Innovation Partnership: Agricultural Productivity and Sustainability’. Official Journal of the European Union (2013/C 17/10) of 10 January 2013, Brussels.

Foray, D. (2009). Understanding Smart Specialization. In: D. Pontikakis, D. Kyriakou, R. van Bavel (Eds.) The Questions of R&D Specialization: Perspectives and Policy Implications (pp. 19-28). Seville: Institute for Perspective Technological Studies – Joint Research Centre.

Jasiński, A.H. (2013). Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce?. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(195), 3-23.

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Nazarko, Ł. (2015). Polityka innowacyjna – inteligentny interwencjonizm?. Optimum: Studia Ekonomiczne, 1(73), 85-96. (Crossref)

Okoń-Horodyńska, E. (2014). Polityka innowacji w UE: przerost formy nad treścią? (paper presented at the 9th Congress of Polish Economists). Warszawa: PTE.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved on 1 October 2017 from https://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.

Romanowska, E. (2014). Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, 2, 5-27.

Sřrensen, E., Torfing, J. (2012). Introduction Collaborative Innovation in the Public Sector. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 17(1), 1-14. (Crossref)

Stanisławski, R. (2011). Założenia polityki innowacyjnej państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 654, series: Ekonomiczne Problemy Usług, 70, 13-35.

Staśkiewicz, J. (2013). Polityka innowacyjna jako czynnik innowacyjności polskiej gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 33, Vol. 2, 173-187.

Stawasz, E. (2011). Polityka innowacyjna. In: K.B. Matusiak (Ed.) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (pp. 198-200). Warszawa: PARP.

Stryjek, J. (2015). Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH – Studia i Prace, 1(21), 59-76. (Crossref)

Weresa, M.A. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wiatrak, A.P. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 17(XXXII), Vol. 3, 286-297. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.3.74 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.