Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie

Main Article Content

Krystyna Zarzeczna
Agata Grużewska
Marek Gugała
Anastasiia Yatsyshyn


Słowa kluczowe : ziemniak, spożycie, produkcja, preferencje konsumenckie
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego w 2014 roku na terenie Ukrainy, w mieście Łuck i Polski, w mieście Biała Podlaska. W badaniach uczestniczyło 100 osób pochodzących po połowie z Ukrainy i Polski. Kwestionariusz ankietowy zawierał dwanaście pytań, w tym dziesięć pytań zamkniętych i dwa, w których trzeba było wybrać 2-3 warianty odpowiedzi. Badania przeprowadzono anonimowo, uwzględniając pięć przedziałów wiekowych respondentów. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazała, że większość ankietowanych uprawiało ziemniak w swoim gospodarstwie. W Polsce największa liczba respondentów stwierdziła, że spożywają bulwy ziemniaka 1-2 razy w tygodniu, mieszkańcy Ukrainy preferowali spożywanie 3-4 razy w tygodniu, a preferowaną formą w obu krajach były ziemniaki gotowane z wody. Bulwy do celów konsumpcyjnych pochodziły z własnej produkcji oraz kupowane były głównie na bazarze. Większość ankietowanych Polaków interesowała się krajem pochodzenia kupowanych ziemniaków oraz etykietą na opakowaniu. Na decyzje zakupowe mieszkańców Ukrainy wpływała głównie cena, a opakowanie miało najmniejsze znaczenie. Ankietowani pochodzący z obu krajów najbardziej doceniali w ziemniaku dobre walory smakowe, ponadto oczekiwali bulw o dobrej jakości kulinarnej i o dobrym wyglądzie zewnętrznym. Zdecydowanie mniejsze wymagania ankietowanych dotyczyły „bogatej” w informacje etykiety i przystępnej ceny.

Article Details

Jak cytować
Zarzeczna, K., Grużewska, A., Gugała, M., & Yatsyshyn, A. (2017). Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 308–318. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.76
Bibliografia

Camire, M.E., Kubow, S., Donnelly, D.J. (2009). Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49(10), 823-840. (Crossref)

Chotkowski, J., Rembeza, J. (2005). Preferencje konsumentów i zmiany w spożyciu ziemniaków. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7(3), 42- 49.

Домбровська, С.С. (2015). Cпоживання плодоовочевої продукції в україніу контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Pозділ 2. Eкономіка та управління національним господарством. (Spożycie owoców i warzyw na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju). 20(3), 37-40.

Gawecki, J., Hryniewiecki, L. (2010). Żywienie człowieka. T 1. Wyd. PWN, Warszawa.

Grużewska, A., Zarzecka, K., Gugała, M., Paprocka, S. (2016). Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 85-93.

Herse, J. (1980). Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. PWN, Warszawa.

Kunachowicz, H., Nadolna, I., Iwanow, K., Przygoda, B. (2010). Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Leszczyński, W. (2012). Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych (Przegląd literatury). Biuletyn IHAR, 266, 5-20.

Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Cz. 2. (2015). Wyd. COBORU, Słupia Wielka.

Mozolewski, W., Radzymińska, M., Łazicki, T. (2014). Jakość ziemniaka spożywczego w opinii konsumentów. Biuletyn IHAR, 272, 5-16.

Nowacki, W. (2015). Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 169-175.

Nowacki, W. (2016). Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektyw rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(1), 196-201.

Рудь, В.П., Муравйова, О.В., Сидора, В.В. (2015). Проблеми розвитку ринку картоплі в Україні. (Problemy rynku ziemniaków na Ukrainie). Овочівництво і баштанництво. Вип. 61, 193-199.

Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2015). Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 42, 1-37.

Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2016). Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 43, 1-37.

Sołtys, D. (2013). Solanina i chakonina – główne glikoalkaloidy ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.). Kosmos, 62(1), 129-138.

Statystyczny Rocznik Ukrainy. (2015). Рослинництво Кіровоградськоїобласті у 2015 році. Kiev, 116-143.

Stypa, I., Zgórska, K. (2010). Ziemniak nasz powszedni. Wyd. IHAR, Bonin.

Wierzbicka, A. (2012). Zawartość składników mineralnych w bulwach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, ich wartość żywieniowa i wzajemne relacje. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(4), 188-192.

Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 roku. (2014). GUS, Warszawa.

Zarzecka, K. (2009). Potato as a global plant nutritional dietary and medicinal values. Rozprawy Naukowe PWSZ im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, 3, 163-175.

Zarzecka, K., Gugała, M. (2010). Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka jadalnego w sieci handlowej Siedlec i Międzyrzeca Podlaskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(4), 403-406.

Zarzecka, K., Gugała, M., Zarzecka, M. (2013). Ziemniak jako dobre źródło składników odżywczych. Postępy Fitoterapii, 3, 191-194.

Zgórska, K. (2013a). Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3(7), 5-9.

Zgórska, K. (2013b). Ziemniak jako składnik racjonalnej diety. Ziemniak Polski, 1, 29-35.

Zhu, F., Cai, Y.Z., Ke, J., Corke, H. (2010). Compositions of phenolic compounds, amino acids and reducing sugars in commercial potato varieties and their effects on acrylamide formation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(13), 2254-2262. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.