Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy

Main Article Content

Agata Grużewska
Marek Gugała
Krystyna Zarzecka


Słowa kluczowe : owoce jagodowe, produkcja, konsumpcja
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja zmian zachodzących na rynku owoców jagodowych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu dostępnych danych i prezentacji wyników badań wykorzystano metody opisowe i porównawcze. W publikacji wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotyczące powierzchni upraw, wielkości produkcji i spożycia owoców, ze szczególnym uwzględnieniem owoców jagodowych, na świecie i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Analizą objęto lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni upraw i wielkości produkcji, lata 2006-2017 w odniesieniu do wielkości spożycia, a w badaniach Polski na tle świata i wybranych krajów UE, ze względu na wielkość produkcji i powierzchnię upraw owoców jagodowych, uwzględniono rok 2016.

Article Details

Jak cytować
Grużewska, A., Gugała, M., & Zarzecka, K. (2018). Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 152–161. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.106
Bibliografia

Ciebień, M., Rachoń, L., Krawiec, P. (2015). Pozycja polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012 (Position of Poland in the world production of raspberries in the years 2003-2012). Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 16-19.

Gheribi, E. (2012). Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004-2008 (Fruit and vegetable consumption in Polish households in 2004-2008). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 95, 67-77.

Jabłońska, L. (2006). Wspólna organizacja rynku owoców w UE jako czynnik zwiększania konkurencyjności sektora sadowniczego w Polsce (Common organization of the fruit market in the EU as a factor increasing the competitiveness of the fruit sector in Poland). Mat. Konf. „Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych, II Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, Warszawa 13-14 stycznia, 159-164.

Jąder, K. (2014). Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998-2012 (Changes in the consumption of fruit and their conventions in Poland in the years 1998-2012). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 98-106.

Jąder, K. (2017). Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców i ich przetworów w zależności od wieku oraz dochodów (Diversity of preferences and behaviors of consumers of fruits and their products depending on their age and income). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(4), 97-103.

Kamelska, A.M., Pietrzak-Fiećko, R., Bryl, K., Nowakowski, J.J. (2011). Próba oceny zachowań żywieniowych oraz spożycia wybranych owoców grupy kobiet ciężarnych i karmiących (An attempt to assess the nutritional behavior and consumption of selected fruits of a group of pregnant and lactating women). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44(3), 1009-1014.

Karabela, M. (2006). Truskawka (Strawberry). Panacea, 2(15), 24-26. (Crossref)

Karabela, M. (2008). Czarna porzeczka (Black currant). Panacea, 1(22), 30-31.

Kierczyńska, S. (2015). Produkcja i eksport owoców w Polsce w latach 1994-2014 (Fruit production and export in Poland in the 1994-2014). Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5), 131 135.

Krauze-Baranowska, M. (2007). Malina czerwona, Owoce maliny – właściwości dietetyczne i lecznicze (Red raspberry, Raspberry fruit - dietetic and healing properties). Panacea, 4(21), 22-23.

Paszko, D., Pawlak, J., Wróblewska, W. (2016). Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie (Fluctuations of the economic situation in the production of berries in Poland and in the world).

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 301-312.

Pliszka, K. (red.) (2002). Borówka wysoka (Highbush blueberry). Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Sobczak, W., Jabłońska, L., Olewnicki, D. (2013). Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce (Degree of organizing fruit and vegetable producers in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 119-127.

Szczepaniak, B., Górecka, D., Flaczyk, E. (2004). Preferencje i częstotliwość spożycia owoców wśród dziewcząt oraz kobiet w ciąży (Preferences and frequency of fruit consumption among girls and pregnant women). Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 3(1), 175-185.

Szuk, T., Kutkowska, B., Stachowiak, M. (2016). Samowystarczalność w produkcji owoców w Polsce w ujęciu regionalnym (Self-sufficiency in fruit production in Poland on a regional basis). Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(2), 266-271.

Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych (Creating prices of agricultural products). PWN, Warszawa.

Portal promocji eksportu (Export promotion portal). Pobrano z: https://www.trade.gov.pl/pl.

Rynek owoców i warzyw: stan i perspektywy (Fruit and vegetable market: state and prospects). (2010). Praca zbiorowa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Instytut Badawczy, z. 37.

Rynek owoców i warzyw: stan i perspektywy (Fruit and vegetable market: state and prospects). (2014). Praca zbiorowa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Instytut Badawczy, z. 45.

Rynek owoców i warzyw: stan i perspektywy (Fruit and vegetable market: state and prospects). (2018). Praca zbiorowa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Instytut Badawczy, z. 53.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.