Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE

Main Article Content

Agata Grużewska
Marek Gugała
Sylwia Paprocka
Krystyna Zarzecka


Słowa kluczowe : ziemniak, rzepak, spożycie, produkcja
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane elementy dotyczące produkcji oraz wykorzystania ziemniaka i rzepaku w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Są to dwie bardzo ważne rośliny rolnicze ze względu na zmieniającą się produkcję i duże walory konsumpcyjne. W opracowaniu wykorzystano dane dotyczące areału uprawy, plonów i zbiorów oraz zmieniającego się w naszym kraju spożycia tych gatunków na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jednocześnie wartości te odniesiono do wybranych krajów w Unii Europejskiej. Wykazano, że powierzchnia uprawy i zbiory ziemniaka zarówno w kraju jak i w Europie maleją, a plony zwiększają się. Natomiast w zakresie rzepaku areał uprawy, plony, zbiory i spożycie oleju rzepakowego zarówno w Polsce jak i krajach unijnych ulegają zwiększeniu.

Article Details

Jak cytować
Grużewska, A., Gugała, M., Paprocka, S., & Zarzecka, K. (2016). Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 86–93. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.30
Bibliografia

Ezekiel, R., Singh, N., Sharma, S., Kaur, A. (2013). Beneficial phytochemicals in potato – a review. Food Research International, vol. 50, 487-496. (Crossref)

Gugała, M., Zarzecka, K., Sikorska, A. (2014). Prozdrowotne właściwości oleju rzepakowego. Postępy Fitoterapii, nr 2, 100-103.

Kalbarczyk, R. (2004). Czynniki agrometeorologiczne a plony ziemniaka w różnych rejonach Polski. Acta Agrophysica, 4(2), 339-350. Pobrane 14 kwietnia 2016 z: http://www. Researchgate.net/publication/26565.

Katan, M.B, Roos, N.M.D. (2004). Promises and problems of functional foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 44, 369-377. (Crossref)

Kondratowicz-Pietruszka, E., Białek, J. (2013). Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Towaroznawstwo, nr 918, 51-69.

Krzymański, J., Bartkowiak-Broda, I., Krygier, K., Szostak, W., Tys, J., Ptasznik, S., Wroniak, M. (2009). Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, 1-120.

Leszczyński, W. (2012). Znaczenie ziemniaka jako produktu żywnościowego oraz w przetwórstwie przemysłowym. Ziemniak Polski, nr 1, 38-43.

Lista opisowa odmian roślin rolniczych. (2015). COBORU, Słupia Wielka.

Narits, L. (2010). Effect of nitrogen rate and application time to yield and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L. var. oleifera subvar. biennis). Agronomy Research 8 (Special Issue III), 671–686.

Nowacki, W. (2015). Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 1, 169-175.

Rosiak, E. (2012). Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2011/12. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, t. XXXIII, 7-17. (Crossref)

Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Światowego Rolnictwa, t. 14, z. 1, 86-96.

Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Lata 1998-2015: IERiGŻ, ARR, MRiRW, Nr 13-42.

Rynek rzepaku. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Lata 2010-2015: IERiGŻ, ARR, MRiRW, Nr 39-48.

Stypa, I, Zgórska, K. (2010). Ziemniak nasz powszedni. IHAR-PIB, Bonin, 1-24.

Wierzbicka, A. (2012). Zawartość składników mineralnych w bulwach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, ich wartość żywieniowa i wzajemne relacje. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(4), 188-192.

Wroniak, A, (2012). Wartość żywieniowa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (85), 79–92.

Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 roku. (2014). GUS, Warszawa.

Zarzecka, K., Gugała, M., Zarzecka, M. (2013). Ziemniak jako dobre źródło składników odżywczych. Postępy Fitoterapii, nr 3, 191-194.

Zgórska, K. (2013). Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, nr 3/4, 5-9.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.