Relational Premises in the Cooperation Between Farms with Conservative Breeds and Industry Organisations

Main Article Content

Marta Domagalska-Grędys

Abstrakt
The main aim of the study was to indicate relational premises in the cooperation between industry organisations and farms with conservative breeds (cattle, pigs, and sheep). It has been assumed that the processes of integration of domestic animal breeders depend on the state of the relationships established (in terms of quality, sustainability, dependence and uniqueness) with industry organisations. The research was carried out on the basis of an interview questionnaire (in 2017) with farmers from south-eastern Poland, representatives of organisations, and a review of secondary sources describing the activities of industry organisations since the beginning of their existence. The specificity of the entities under analysis stems from their role and responsibilities. Breeders contribute to the growth of biodiversity, while industry organisations are an important partner in their relationships as they support farms (they mediate in the contracting process, organise trainings, represent the interests of producers in Poland and abroad). Preliminary results of the research indicate that the best conditions for cooperation are in the networks of breeders of conservative breeds of pigs as well as in interorganisational relationships with the ‘POLSUS’ industry organisation.

Article Details

Jak cytować
Domagalska-Grędys, M. (2017). Relational Premises in the Cooperation Between Farms with Conservative Breeds and Industry Organisations. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 52–67. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.81
Bibliografia

Arrow, K.J. (1985). The Economic of Agency. In: Principals and Agents: The structure of Business W.J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser (eds.). Harward Business School Press (pp. 54-74). Boston.

Balakrishnan, S., Koza, M. (1993). Information asymmetry, adverse selection and joint ventures: Theory and evidence. Journal of Economic Behavior and Organization, 20, 99-117. (Crossref)

Coase, R.H. (1988). The firm, the market, and the law, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Cygler, J. (2007). Kooperencja przedsiębiorstw, czynniki sektorowe i kooperacyjne. Wyd. SGH, Warszawa.

Cygler, J. (2002). Alianse strategiczne. Difin. Warszawa.

Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganisacyjnych przedsiębiorstwa. Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Domagalska-Grędys, M. (2016). Mikro-konteksty kształtowania zmian relacji w sieci grup producentów rolnych. In: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania. Trendy. Perspektywy, W. Sroka (ed.). Wyd. Tonik, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organisatora”, 293-308. Toruń.

Dyer, J.H. (1997). Effective Interfirm Collaboration: How Firm Minimize Transaction Value. Strategic Management Journal, 18(7), 535-556. (Crossref)

Grzybek, M. (2003). Dywersyfikacja instytucjonalnego otoczenia małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim, Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa, 1(9), 31-39.

Halamska, M. (2006). Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 3, 9-25.

Halamska, M. (ed.) (2008). Wiejskie organisacje pozarządowe. Wyd. IEiGŻ, Warszawa.

Kołodziejczyk, D., Wasilewski, A. (2005). Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. Warszawa: IEiGŻ – PIB.

Kawa, M., Grzybek, M. (2009). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 11(5), 125-130.

Krupiński, J. (2008). Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 1, 1-10.

Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWE, Warszawa.

Latusek-Jurczak, D. (2010). Zarządzanie międzyorganizacyjne. Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.

Latusek-Jurczak, D. (2011). Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy - podstawowe pojęcia analityczne. In: Relacje międzyorganizacyjne z naukach o zarządzaniu. A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (eds.) Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Lorenzoni, G., Lippari, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organisational capacity: a longitudinal study. Strategic Management Journal, 20, 317-338. (Crossref)

Milczarek-Andrzejewska, D., Śpiewak R. (2015). Organizacje rolnicze i ich wpływ na otoczenie-podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej. Wieś i Rolnictwo, 4(169), 67-76.

Miś, T. (2008). Otoczenie instytucjonalne rolnictwa. In: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. A. Czudec, R. Kata, T. Miś, D. Zając (eds.) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.

Powell, W.W. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organisation. Research in Organisational Behavior, 12, 295-336.

Sikorska-Lewandowska, A. (2016). Uprawnienia rolniczego zrzeszenia branżowego. Przegląd Prawa Rolnego, 1(18), 163-178.

Ratajczak-Mrozek, M. (2009). Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7-8, 79-91. (Crossref)

Russo, L. (2014). Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku. Przegląd Prawa Rolnego, 2, 151-173. (Crossref)

Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN. Warszawa.

Wilkin, J. (2003). Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm). In: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. A. Bołtromiuk (ed.) Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok. 45-46.

Wit de, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, PWE. Warszawa.

Woźniak, M.G. (2009). Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15, 7-27

Wójtowicz-Dawid, A. (2011). Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej – wybrane aspekty prawne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 18, 335-345.

Online sources:

Package 7: "The Conservation of Endangered Genetic Resources of Animals in Agriculture" (description). Accessed 7 October 2017 from: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/03_03_2017/PRSK_2017_ Pakiet_7.pdf.

POLSUS (the website of the association and its organisational structure). Accessed 7 October 2017 from: http://www.polsus.pl/kontakt/filie i http://www.polsus.pl/o-nas/struktura.

The ordinance of the Ministry of Agriculture and Rural Development of 18 March 2015 on detailed conditions and procedure for granting financial aid under the ‘Agri-environmental and Climatic Measure’ within the Rural Development Programme for the years 2014–2020. Accessed 7 October 2017 from: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/16_03_2017/D20150415.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.