Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich

Main Article Content

Adam Andrzejuk


Słowa kluczowe : spółki publiczne, giełda, notowania, przemysł rolno-spożywczy, NYSE, Nasdaq, Amex
Abstrakt
Przedstawiony materiał omawia zagadnienia z zakresu analizy międzysektorowej spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich, w celu ukazania wielkości przemysłu w świetle negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE-USA (T-TIP). Na początku omówiono zagadnienie wyboru spółek rolno-spożywczych, dokonano selekcji odpowiednich podmiotów. Następnie dokonano analizy zróżnicowania sektorów. Przeprowadzono analizę wielkości spółek branży rolno-spożywczej dla rynku amerykańskiego i dokonano porównania ich kapitalizacji rynkowej. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę wybranych wielkości finansowych. Porównano przychody, zysk netto, aktywa, zobowiązania i aktywa niematerialne. Porównano skalę i wzrost analizowanych wielkości w latach 2011-2014.

Article Details

Jak cytować
Andrzejuk, A. (2016). Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 25–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.2
Bibliografia

ARR (2014). Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z USA w latach 2009-2013 i w okresie I-VII 2014r., Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Warszawa. Pobrane 22 lutego 2016 z: http://www.arr.gov.pl/data/00167/handel_zagraniczny_usa_2009_2013_29092014.pdf.

Binek, B., Heciak, P., Stępniewski, M., Waltz-Komierowska, D. (2007). Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.

Brussels (2016). U.S. Press Statement at the Close of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiating Round in Brussels, Brussels, Belgium. Pobrane 29 lutego 2016 z: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speechestranscripts/2016/February/US-Press-Statement-TTIP-Round-Brussels.

Drygas, M. (2014). Zmiany w rolnictwie USA w świetle spisu rolnego 2012, Wieś i Rolnictwo, nr 4(165), 99-113.

Dube, Y.C., Schmithüsen, F. (2007). Cross-sectoral Policy Developments in Forestry, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Pobrane 22 lutego 2016 z: http://www.fao.org/forestry/4494-02925c192f0fa9d77af9de82cd47859a6.pdf.

Firlej, K. (2013). Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia badań, Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. Pobrano luty 2016 z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7285/Analiza%20strategiczna%20 wybranych%20bran%C5%BC%20przemys%C5%82u%20rolno-spo%C5%BCywczego%20w%20Polsce. pdf ? sequence=1&isAllowed=y

Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa, PWE.

GPW (2016). Analizy i Statystyki. Pobrano luty 2016 z: https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki.

Nasdaq (2016). Sectoring by Industry Groups. Pobrano luty 2016 z: http://www.nasdaq.com/markets/barchart-sectors.aspx.

Nesheim, C.M., Oria, M., Tsai Yih, P. (2015). A Framework for Assessing Effects of the Food System, Institute of Medicine and National Research Council. Pobrano luty 2016 z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK305173/.

Modranka, E. (2013). Materiały pomocnicze do ćwiczeń ze Statystyki, Indeksy indywidualne i zespołowe, Uniwersytet Łódzki. Pobrano luty 2016 z: http://www.kep.uni.lodz.pl/em/materialy/STATYSTYKA/ STATYSTYKA_cw4.pdf.

Obłój, K., Trybuchowski, M. (2009). Zarządzanie strategiczne [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ostaszewski, J. (2013). Finanse, Warszawa, Difin.

Sawicka, B. (2009). Wartość firmy w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 51 (107), Warszawa.

Sectoring (2016). Sectoring by Industry Groups. Pobrano luty 2016 z: http://www.nasdaq.com/markets/barchart-sectors.aspx.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

T-TIP (2014). Risks And Opportunities For The EU Agri-Food Sector In a Possible EU-US Trade Agreement. Pobrano luty 2016 z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_ IPOL_STU%282014%29514007_EN.pdf.

Trzęsiok, J. (2014). Teoretyczne podstawy analizy indeksowej – klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie, Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych, Katowice. Pobrano luty 2016 z: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/Wyklad3_Analiza%20dynamiki_Indeksy.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.