Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce

Main Article Content

Stanisław Stańko
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : struktura obszarowa, liczba gospodarstw, tendencje, UE-15
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce w długim okresie. Na podstawie danych Eurostat przedstawiono tendencje zmian liczby gospodarstw w grupach obszarowych w latach 1980-2013. W przekształceniach struktury obszarowej stwierdzono tendencję spadkową w liczbie gospodarstw ogółem oraz mniejszych i średnich obszarowo. W krajach o rozdrobnionej strukturze obszarowej okresową tendencją wzrostową charakteryzowała się liczba gospodarstw średnich, która w późniejszych okresach zmieniła się na spadkową. Wzrosła liczba gospodarstw większych obszarowo (100 i więcej ha). W Polsce zmiany struktury obszarowej gospodarstw przebiegają analogicznie jak w krajach UE-15, ale w wolniejszym tempie i są charakterystyczne dla początkowych etapów zmian.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S., & Mikuła, A. (2016). Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 234–244. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.20
Bibliografia

Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Roczniki Integracji Europejskiej nr 4, 87-97. (Crossref)

Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Redakcja naukowa. Nurzyńska I., Poczta W. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2014, 85-124.

Ciepielewska, M (1981). Wspólna polityka rolna EWG. PWN, Warszawa.

Cramer, G. L., Jensen, C. W. (1991). Agricultural Economics and Agrobusiness. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (1983). Praca zbiorowa pod red. A. Wosia i F. Tomczaka. Wyd. II. PWRiL. Warszawa.

Farm Structure survey 2013 - main results (2015). Main tables and Database. Eurostat.

Hunek, T. (1998). Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu. Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 735-739.

Pałasz, L. (1999). Zmiany obszarowe gospodarstw rolnych i ich możliwości produkcyjne w okresie integracji z Unią Europejską. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, 73-82.

Ritson, Ch. (1977). Agricultural Economics. Principles and Policy. COLLINS 8 Grafton Street, London W1.

Stańko, S. (1999). Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w krajach gospodarczo rozwiniętych i w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, PAN, Seria G., T. 88, Z. 1, 7-20.

Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie (2015). 13 Monografie programu wieloletniego. Praca zbiorowa, red. M. Hamulczuk, IERiGŻ-PIB, Rolnictwo polskie i UE 2020+, wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje, Warszawa.

Szemberg, A. (1998). Struktura agrarna i polityka strukturalna. Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 867-875.

Tomczak, F. (2006). Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Wierzbicki, J. (1978). Problem koncentracji ziemi i gospodarstw w wybranych krajach europejskich. [w:] Problemy rolnictwa światowego. T. 1, SGGW-AR, Warszawa.

Woś, A. (1996). Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do 2020 r. PBZ 38-05. IERiGŻ, Warszawa.

Eurostat (2007). Pobrane 10 listopada 2007 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Eurostat (2016). Pobrane 4 stycznia 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.