Ocena kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech

Main Article Content

Zbigniew Gołaś


Słowa kluczowe : sektor produkcji artykułów spożywczych, sytuacja finansowa, Polska, Niemcy
Abstrakt
Głównym celem artykułu była wielowymiarowa ocena kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w układzie klas wielkości przedsiębiorstw. Badania porównawcze przeprowadzono na podstawie bazy danych Europejskiego Banku Centralnego, która umożliwia ocenę różnych sektorów gospodarki w pięciu obszarach: struktury finansowej, płynności finansowej, zadłużenia, aktywności oraz rentowności. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa w Polsce – w stosunku do przedsiębiorstw w Niemczech - stosują bardziej konserwatywne strategie finansowe, mają lepszą płynność finansową, posiadają większą zdolność do obsługi długu, mniej produktywnie wykorzystują posiadany majątek, uzyskują wyższą marżę na sprzedaży oraz porównywalną z firmami niemieckimi stopę zwrotu z kapitału własnego.

Article Details

Jak cytować
Gołaś, Z. (2016). Ocena kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 66–75. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.28
Bibliografia

Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). Pobrane 2 kwietnia 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Bank for Accounts of Companies Harmonised. Pobrane 20 kwietnia 2016 z: www.bach.banque-france.fr.

Bieniasz, A., Gołaś, Z., Łuczak, A. (2012). Ocena kondycji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005-2010. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 67(123), 7-31.

Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, Official Journal of the European Union, L 124/36, 2003/361/EC, 20.5.2003. Pobrane 20 kwietnia 2016 z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN.

Drożdż, J., Mroczek, R., Tereszczuk, M., Urban, R. (2014). Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. Warszawa, IERiGŻ-PIB.

Florek, J., Czerwińska-Kayzer, D., Stanisławska, J. (2013). Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej. Zarządzanie i Finanse, 1(3), 151-163.

Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. PWE, Warszawa.

Gołaś, Z., Kurzawa, I. (2014). Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(338), 78-96.

Gołębiowski, G., Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Hawawinii, G., Viallet, C. (2006). Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa.

NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities in the European Community, Eurostat, Methodologies and working papers. Pobrane 20 kwietnia 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.pdf.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

Skoczylas, W., Niemiec, A. (2005). Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1061, 386-398.

The Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH) database. (2015). Statistics Paper Series, September 2015, no 11, BACH Working Group, European Central Bank. Pobrane 27 kwietnia 2016 z: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp11.en.pdf.

Urban, R. (2009). Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 1, 7-15.

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wigier, M. (2011). Przemysł spożywczy w Polsce - obecnie i w przyszłości. Przemysł Spożywczy, 65(7/8), 13-20.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.