Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010

Main Article Content

Karolina Jąder


Słowa kluczowe : eksport, import, owoce, przetwory owocowe, warzywa, przetwory warzywne
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zmian w polskim handlu zagranicznym owocami i warzywami oraz ich przetworami w latach 2001-2010. Analizę oparto na danych wtórnych pochodzących z Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC) oraz Ministerstwa Finansów, a zamieszczonych w publikacjach "Rynek owoców i warzyw" Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Przy użyciu metod statystyki opisowej, takich jak średnia arytmetyczna oraz wskaźniki struktury, zbadano zmiany wartości eksportu i importu oraz obliczono saldo handlu zagranicznego. Przedstawiono również wartościową strukturę eksportu oraz importu, a także ich strukturę geograficzną. Stwierdzono, iż w latach 2001-2010 zwiększyła się znacząco wartość eksportu i importu owoców i warzyw oraz ich przetworów, na co wpływ miała głównie akcesja Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii nie wpłynęło znacząco na zmiany w strukturze rzeczowej eksportu i importu, natomiast po roku 2004 nastąpiły istotne przeobrażenia w strukturze geograficznej, zarówno eksportu jak i importu owoców i warzyw. Największe znaczenie przez całe dziesięciolecie miały tu kraje UE-15, jednak w przypadku owoców i ich przetworów udział tych państw po akcesji wyraźnie zmalał, natomiast w przypadku produktów warzywnictwa, szczególnie w strukturze importu, zwiększył się.

Article Details

Jak cytować
Jąder, K. (2012). Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 36–45. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.19
Bibliografia

Bugała A. [2007]: Polski import po akcesji do Unii Europejskiej. Owoce Warzywa Kwiaty nr 7.

Dybus J. [2011]: Branża soków zagęszczonych – jej sytuacja w Polsce oraz znaczenie w Unii Europejskiej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny nr 2, ss. 1-15.

Kaniszewski S. [2007]: Produkcja warzyw w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Hasło Ogrodnicze nr 4.

Nosecka B. [2005A]: Handel zagraniczny owocami i warzywami. [W:] Polska wieś w Europie, IERiGŻ, Warszawa.

Nosecka B. [2005B]: Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. nr 16, IERiGŻ, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw: Stan i perspektywy. [2002-2011]. Nr 21-39. IERiGŻ, Warszawa.

Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013. [2010]. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.