Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP

Main Article Content

Anna Bugała


Słowa kluczowe : eksport, import, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne
Abstrakt
W artykule przedstawiono polski eksport owoców, warzyw i ich przetworów w latach 2006-2014 na rynki krajów nie będących członkami UE i WNP. Omówiono strukturę geograficzną i towarową eksportu. Podkreślono konieczność dywersyfikacji rynków zbytu. Szczególna uwaga została poświęcona produktom objętym embargiem, nałożonym przez Rosję w sierpniu 2014 r. oraz możliwościom sprzedaży tych produktów na nowe rynki.

Article Details

Jak cytować
Bugała, A. (2015). Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.19
Bibliografia

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. [2006-2015], IERiGŻ-PIB, Warszawa

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. [2006-2014]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pawlak K.[2014]: Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14 (24), ss. 170-184.

Stańko S., Mikuła A.[2014]: Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wielskich, Tom 101, z. 1, ss. 41-52.

Stefko O., Pęziak A. [2013]: Znaczenie zmian polityki krajowej i międzynarodowej Polski dla rozwoju handlu zagranicznego artykułami ogrodniczymi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, z. 1, ss. 198-203.

www.arr.gov.pl

www.agra-net.com

www.comtrade.un.com

www.fresh-market.pl

www.fruit.inform.com

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.