Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Main Article Content

Anna Kowalska


Słowa kluczowe : owoce, przetwory, import, eksport, handel zagraniczny, konkurencyjność
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie zaszły w eksporcie oraz imporcie owoców i ich przetworów po przystąpieniu Polski do krajów UE, jak również konkurencyjności branży. Analiza dotyczyła lat 2004-2014 i była przeprowadzona na podstawie danych IERiGŻ-PIB. Analizie poddano wartość i saldo obrotów, strukturę geograficzną oraz wybrane wskaźniki konkurencyjności. Głównym importerem owoców z Polski są kraje starej UE i WNP. Polska ma przewagę komparatywną przede wszystkim w przypadku przetworów z owoców, co potwierdzają wartości wskaźników TC, LFI i GLI. Przyczyną tak dużego wzrostu eksportu do krajów unijnych było w dużej mierze zniesienie ceł, atrakcyjne ceny oraz wysoka jakość. Wpływ na handel owocami i ich przetworami, podobnie jak i innymi produktami, ma również kurs walut.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, A. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 176–185. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.39
Bibliografia

Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, „STI Working Papers” (1996), No. 5, OECD, Paris, s. 20.

Grubel, H., LIoyd, P.J. (1975). Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, 2005-2015.

Kowalska, A. (2014). Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014. Ekonomia XXI Wieku, nr 3 (3), 35-48. (Crossref)

Kuznest, S. (1976). Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. Wyd. PWE, Warszawa.

Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. W: International Trade Modeling (eds. M.G. Dagenais and P.A. Muet). Chapman & Hill, London, 209-234. (Crossref)

Małuszyńska, E., Gruchman, B. (red.) (2012). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej Wyd. PWN, Warszawa.

Misala, J. (1997). Specialization between Polsnad and Europen Union. W: Handbook of Comparative Economic Policies: Trade and Payments in Central and Eastern Europe's Transforming Economies L.W. Orlowski, D. Salvatore (red.), vol. 6, Greenwood Press, Westport Connecticut, London. 68-96.

Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży Wyd. UE we Wrocławiu. Wrocław.

Piwowar, A. (2014). Jakość handlowa wybranych grup towarowych artykułów rolno-spożywczych w Polsce. Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 2, 88-97. (Crossref)

Przedsiębiorczość w Polsce” - raport (2014) „Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. Pobrane 29 maja 2016 z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/21755/Raport%20Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce_www_ost_20140925.pdf.

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, 2005-2015.

Stefko, O. (2014). Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego t. 14 (XXIX), z. 3, 168-176.

Szajner, P. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biuletyn Infor., nr 4, 3-14.

Szamrej-Baran, I. (2012). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25, 125-142.

Szczepaniak, I. (2009). Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12), 221-231.

Szczepaniak, I.(red.). (2009). Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), nr 150, IERiGŻ, Warszawa.

Szymańska, J. (2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. S. Urban., A. Olszańska (red.). Wyd. UE we Wrocławiu. Wrocław, 211-226.

Tarnowska, A. (2014). Konkurencyjność podażowa polskiego sektora warzywnego w Unii Europejskiej, Ekonomia XXI Wieku nr 3 (3), 23-34. (Crossref)

Urban, S. (2009). Polski handel międzynarodowy owocami i ich przetworami w latach 2000-2007. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, t. 2, nr 72, 160-171.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.