Polsko-niemiecka wymiana handlowa produktami rolno spożywczymi

Main Article Content

Anna Kowalska


Słowa kluczowe : produkty rolno-spożywcze, import, eksport, handel zagraniczny
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zmian wielkości i struktury wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w latach 2003 – 2015. W analizie wykorzystano dane Ministerstwa Finansów publikowane przez IERiGŻ-PIB oraz dane z internetowych baz danych Eurostat oraz WITS – Comtrade. Wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi z Niemcami sukcesywnie się zwiększa, zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Wraz z tendencją wzrostową w wymianie handlowej z Niemcami w latach 2003-2015 zmieniła się jej struktura asortymentowa. Wskaźnik TC pokazuje nadwyżkę eksportu nad importem większości grup produktów. Także analiza wskaźnika SI, potwierdziła specjalizację polskich produktów rolno-spożywczych na rynek niemiecki w przypadku 14 z 23 grup asortymentowych, a wysokie wartości wskaźnika GL w większości grup produktów rolno-spożywczych, potwierdzają umacniającą się pozycję producentów w tych grupach produktowych.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, A. (2017). Polsko-niemiecka wymiana handlowa produktami rolno spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 106–115. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.30
Bibliografia

Five years of Poland in the European Union, Office of the Committee for European Integration (2009). M. Kałużyńska, K. Smyk, J. Wiśniewski (red.), Kra-Box, Warsaw, 417-421.

Czarny, E., Śledziewska, K. (2009). Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa, 174-182.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2005-2016). IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa.

Kacperska, E. (2012). Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 12(4), 55-65.

Kawecka-Wyrzykowska, E. (1997). Effects of the Europe Agreement on Polish Economy and Pre-Accession Challenges, Yearbook of Polish European Studies, 1, 119-137.

Kawecka-Wyrzykowska, E. (2004). Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE W: Polska w Unii Europejskiej, E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej (red.), IKCHZ, Warszawa, 88-91.

Kowalska, A., Tarnowska, A., Kovárník, J. (2017). Polish – Czech Trade in Agri-Food Products Before and after Accession to the European Union, in: Hradec Economic Days Vol. 7(1). Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017, University of Hradec Králové, 449-459.

Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 33-41.

Molendowski, E. (2012). Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa, 176-178.

Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna, seria Program Wieloletni (2013). I. Szczepaniak (red.), IERIGŻ-PIB, Warszawa, (74).

Nakonieczna-Kisiel, H. (2010). Nowe zjawiska w polsko-niemieckiej w wymianie handlowej. Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (18), 99-120.

Olszańska, A. (2016). Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 16(2), 232-241. (Crossref)

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2005-2016). GUS, Warszawa.

Sapa, A. (2013). Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 222-231. (Crossref)

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł. (2009). Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi. Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). I. Szczepaniak (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 150, 41-59.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.