Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Main Article Content

Izabela Lipińska


Słowa kluczowe : ryzyko produkcyjne, ubezpieczenia upraw, umowa dostawy, pomoc państwa
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną z występującym na rynku rolnym ryzykiem w aspekcie procesów globalizacji. Chodzi tu o ryzyko produkcyjne, którego skutki odczuwają bezpośrednio producenci rolni, a pośrednio konsumenci produktów rolno-spożywczych. Celem artykułu jest wskazanie istotnych prawnych instrumentów rynkowych, których zastosowanie może ograniczać występowanie ryzyka, bądź minimalizować jego negatywne skutki. Artykuł zmierza do określenia roli prawodawcy, jak i samych uczestników rynku rolnego, zarówno w kształtowaniu jego organizacji, jak i zabezpieczaniu ich dochodów. W pracy zastosowano dogmatyczną metodę analizy aktów prawnych oraz metodę deskryptywną. Ponadto wykorzystano polską oraz zagraniczną literaturę przedmiotu.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I. (2016). Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 199–208. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.41
Bibliografia

Adamowicz, M. (2002). Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie, Warszawa.

Anton, J. (2015). Risk Management in Agriculture: What Role for Policy in the New Common Agricultural Policy? W: Joseph A. McMahon, Michael N. Cardwell: Research Handbook on EU Agriculture Law, Cheltenham.

Antón, J., LeThi, C. (2010). Farm Level Analysis of Risk and Risk Management Strategies and Policies: Cross Country Analysis, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, nr 26.

Babcock, B. A., Fraser, R. W., Lekakis, J. N. (2003). Risk Management and the Environment: Agriculture in Perspective, Dordrecht 2003. (Crossref)

Balcerak, S. (2008). Reforma wspólnej organizacji rynku wina, Przegląd Prawa Rolnego nr 1, 147-174.

Baum, R. (2011). Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne). Rozprawy Naukowe 434. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.

Budzinowski, R. (2008). Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, Poznań.

Hardaker, J. B. (2004). Coping with Risk in Agriculture, CAB International, Wallingford. (Crossref)

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem, (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jannarelli, A. (2011). Contractual Relationships and Inter-firm Co-operation in the Agri-food Sector, Rivista di Diritto Agrario, nr 4, 1-14.

Janowicz-Łomott, M. (2013). Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, The Journal of Management and Finance, nr 2, 63-77.

Jeżyńska, B., Pastuszko, R. (2012). Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Warszawa.

Kobza, K. (2015). Porozumienia Branżowe w Polsce, materiały konferencyjne Konferencja „Burak – Cukier – Perspektywy”, Poznań, 6 października 2015 r. Pobrane 1 kwietnia 2016 z: http://kzpbc.com.pl/files/files/5.%20Porozumienia%20Bran%C5%BCowe%20w%20Polsce%20287957.pdf.

Korzycka-Iwanow, M. (2001). Obszar ryzyka w regulacjach prawa rolnego i żywnościowego, „Studia Iuridica Agraria”, t. 2, 82-96.

Kraciuk, J. (2013). Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 299, 119–128.

Kwiecień, I. (2010). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Warszawa.

Pawłowska-Tyszko, J. (2009). Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Produkty rolne. Eurostat 2015. Pobrane 30 marca 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_products/pl.

Rozporządzenie nr 261/2012 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz. UE. L 94 z 30.03.2012, 1-38.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. U. UE L 347, z 20.12.2013 r., 487.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz. U. UE L 347, 20.12.2013, 671–854.

Sobiecki, R. (2007). Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej. Realia i co dalej 2, 2-7.

Szulce, H. (2001). Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej, Poznań.

Tangermann, S. (2011). Risk Management in Agriculture and the Future of the EU’s Common Agricultural Policy, Geneva. (Crossref)

Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2014 r., Nr 121 ze zm. Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, Dz. U. tekst jedn. 2016, poz. 401.

Zieliński, M. (1998). Wyznaczniki reguł wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, 1-20.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.