Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996 2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników

Main Article Content

Anna Olszańska


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, produkty mięsne, eksport, import
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena zmian wielkości i struktury handlu zagranicznego produktami mięsnymi i ich wpływu na krajowe rynki poszczególnych rodzajów żywca w okresie poprzedzającym i po integracji z UE. Analizowano lata 1996 - 2014 - 9 lat poprzedzających integrację i 10 lat po formalnym wejściu Polski w struktury UE. Wejście Polski w struktury UE spowodowało znacznie głębsze zmiany niż się spodziewano. Dotyczą one skali i struktury handlu międzynarodowego ale przede wszystkim struktury i kierunków zmian w produkcji krajowej. Korzystną pozycję na rynku krajowym a także szerzej na rynku unijnym wypracowali producenci i przetwórcy drobiu. Rynek wołowiny jest w największym stopniu zorientowany proeksportowo i niestety koniunktura na nim jest uzależniona od warunków eksportu. Największy problem zarysował się na rynku wieprzowiny. Od ok. 2008 r. ukształtowała się na tym rynku względnie stabilna sytuacja, związana z niezbyt korzystną koniunkturą dla polskich producentów żywca. Z eksportera netto wieprzowiny Polska stała się jej dużym importerem.

Article Details

Jak cytować
Olszańska, A. (2016). Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996 2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 232–241. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.44
Bibliografia

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO). Warszawa, PWE, 9-20.

Czyżewski, B. (2009). Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(11), 1–11.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. (1996-2015).

Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 150, 29–45.

Kowalska A. (2014). Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014. Ekonomia XXI Wieku, nr 3, 35-48. (Crossref)

Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego Polish Journal of Agronomy, nr 7, 29-42.

Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013 Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 38, 757-767.

Piwowar, A. (2013). Nawozy mineralne w polskim handlu zagranicznym. Przemysł Chemiczny, t. 92, nr 10, 1887-1890.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (1998-2014) GUS, Warszawa.

Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. (1996-2015).

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1996-2015).

Sarris, A.H. (1987). Greek accession and EC commercial policy toward the South.W: European Trade Policies and Developing Countries. Ed. by Kol, J. Mennes L. B. M.. Routledge, London & New York, 326-350.

Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (XXVI), nr 2, 125-137.

Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ – PIB, 15-16.

Szymańska, J.(2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi (red.) S. Urban, A. Olszańska. Wyd. UE we Wrocławiu, 211-226.

Tarnowska, A. (2015). Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 3, 392-397.

www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/ Documents/2002-2004/Purju_142004.pdf

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.