Zmiany wielkości produkcji wieprzowiny i jej struktury w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r.

Main Article Content

Anna Olszańska


Słowa kluczowe : wieprzowina, wielkość produkcji, struktura produkcji, Unia Europejska
Abstrakt
Tak zwane „duże rozszerzenie” Unii Europejskiej w 2004 r. wywołało wiele zmian w funkcjonowaniu poszczególnych rynków rolnych. Dotyczyły one producentów rolnych, przetwórców i dystrybutorów z krajów nowo przyjętych ale także funkcjonujących dotychczas w strukturach Unii. Celem opracowania jest analiza zmian w wielkości i strukturze produkcji żywca wieprzowego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r. Analizą objęto lata 2005-2016. Wykorzystano materiały statystyczne ze źródeł bazy danych Eurostat. W opracowaniu wykorzystano podstawowe metody analizy statystycznej danych. W analizowanych latach, przy ogólnym trendzie wzrostu produkcji wieprzowiny w UE, wystąpiły istotne zmiany w jej wielkości w poszczególnych krajach. Znacznie wzrosła produkcja w krajach tzw. starej Unii. Głównymi beneficjentami zmian na rynku wieprzowiny w obszarze Unii byli producenci żywca i przetwórcy z Niemiec i Hiszpanii. W krajach przyjętych po 2004 r. wystąpiła generalnie tendencja spadkowa w wielkości produkcji przy czym największe spadki w większości krajów obserwowane były w 2009 roku.

Article Details

Jak cytować
Olszańska, A. (2017). Zmiany wielkości produkcji wieprzowiny i jej struktury w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 166–175. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.36
Bibliografia

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO). Warszawa, PWE.

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Kowalska, A. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 176-185. (Crossref)

Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego Polish Journal of Agronomy, 7, 29-42.

Olszańska, A. (2016). Wielkość skupu i ceny skupu żywca wieprzowego w Unii Europejskiej w latach 1990-2015. Analiza zmian na przykładzie wybranych krajów. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 279-284.

Piwowar, A.(2013). Nawozy mineralne w polskim handlu zagranicznym. Przemysł Chemiczny, 92(10), 1887-1890.

Stańko, S. (red.) (2016). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Warszawa: IERiGŻ – PIB.

Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 133-141.

Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ – PIB.

Szymańska, E. J. (2014). Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 298-303.

Szymańska, E.J., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012) Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Warszawa.

Szymańska, J.(2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. Wyd. UE we Wrocławiu (red.) S. Urban, A. Olszańska. Wrocław 2015, 211-226.

Tarnowska, A. (2015). Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów, Roczniki Naukowe SERiA, 17(3), 392-397.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.