Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski

Main Article Content

Jerzy Bieńkowski
Radosław Dąbrowicz
Ewa Dworecka-Wąż
Małgorzata Holka


Słowa kluczowe : skład diety, spożycie mięsa, wartość kaloryczna żywności, emisja gazów cieplarnianych, efekt środowiskowy
Abstrakt
Ważnym działaniem w strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie krajowym może być promowanie zmian nawyków żywieniowych przez zmianę profilu gatunkowego mięs i ilości mięsa w racjach pokarmowych ludności. Celem badań była ocena możliwości redukcji emisji GHG za pomocą różnych scenariuszy diet w Polsce. Wyróżniono następujące typy diet: przeciętną, wegańską, wegetariańską lakto-owo, mięsożercy, mięsną drobiową, demitarian i o obniżonej wartości kalorycznej. Analizując skład diet oraz emisję GHG przy produkcji żywności w przeliczeniu na 1 kcal różnych produktów obliczono wielkość emisji tych gazów w skali kraju dla różnych scenariuszy diet. Wyniki badań wskazują, że modyfikacja preferencji żywieniowych w kierunku diet: wegańskiej, mięsnej drobiowej oraz demitarian pozwala osiągnąć wyraźne zmniejszenie poziomu emisji GHG w stosunku do przeciętnej diety.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowski, J., Dąbrowicz, R., Dworecka-Wąż, E., & Holka, M. (2016). Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 9–19. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.58
Bibliografia

Berg, C.M., Lappas, G., Strandhagen, E., Wolk, A., Torén, K., Rosengren, A., Aires, N., Thelle, D.S., Lissner, L. (2008). Food patterns and cardiovascular disease risk factors: the Swedish INTERGENE research program. American Journal of Clinical Nutrition 88, 289-297. (Crossref)

Bieńkowski, J., Jankowiak, J., Dąbrowicz, R., Holka, M. (2013). EMKAL1A: Kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie. V Konferencja Naukowa PTA „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych”, Bydgoszcz, 19-21 wrzesień 2013, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.

EUROSTAT (2016). Daily calorie supply per capita by source. Pobrane w czerwcu 2016 z: ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rk100.

FAO (2009). Global agriculture towards 2050. High Level Expert Forum – how to feed the world in 2050. Agricultural Development, Agricultural Development Economics Division, 12-13 October Rome.

FAOSTAT (2012). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistical Division, Food Balance Sheets. Pobrane w lutym 2012 z: faostat.fao.org/site/368/default.aspx#ancor.

Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E.A., Kucharik, C.J., Monfreda, C., Patz, J.A., Prentice, I.C., Ramankutty, N., Snyder, P.K. (2005). Global Consequences of Land Use. Science 309, 570-574. (Crossref)

Grzybowski, A., Grzybowski, P., Mrzygłód, S., Trafalska, E. (2007). Żywieniowe uwarunkowania stanu zdrowia ludzi w wieku produkcyjnym w świetle norm i zwyczajów żywieniowych. Problemy Higieny i Epidemiologii 88, 1-6.

GUS (2012). Ochrona środowiska 2012. ZWS, Warszawa

GUS (2016). Bank Danych Lokalnych. Pobrane w marcu 2016 z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

Kłosiewicz-Latoszek, L. (2009). Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób przewlekłych. Problemy Higieny i Epidemiologii 90, 447-450.

Marlow, H.J., Hayes, W.K., Soret, S., Carter, R.L., Schwab, E.R., Sabate, J. (2009). Diet and the environment: does what you eat matter? American Journal of Clinical Nutrition 89(5), 1699S-1703S. (Crossref)

McMichael, A., Powles, J.W., Butler, C.D., Uauy, R. (2013). Food, livestock production, energy, climate change, and health. Lancet 384, 1253-1263. (Crossref)

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and human well-being: biodiversity synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.

Pimentel, D., Pimentel, M. (2008). Food, energy and society, third edition. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton. (Crossref)

Popp, A., Lotze-Campen, H, Bodirsky, B. (2010). Food consumption, diet shifts and associated non-CO2 greenhouse gases from agricultural production. Global Environmental Change 20, 451-462. (Crossref)

Saxe, H., Larsen, M.T., Mogensen, L. (2013). The global warming potential of two healthy Nordic diets compared with the average Danish diet. Climatic Change 116, 249-262. (Crossref)

Sinha, R., Cross, A.J., Graubard, B.I., Leitzmann, M.F., Schatzkin, A. (2009). Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. Arch Intern Med. 169(6), 562-571. (Crossref)

Steinfeld, H, Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., de Haan, C. (2006). Livestock’s long shadow: Environmental Issues and Options. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Stoate, C., Boatman, N.D., Borralho, R.J., Rio Carvalho, C., de Snoo, G.R., Eden, P. (2001). Ecological impacts of arable intensification in Europe. Journal of Environmental Management 63, 337–365 (Crossref)

Sygnowska, E., Waśkiewicz, A., Głuszek, J., Kwaśniewska, M., Biela, U., Kozakiewicz, K., Zdrojewski, T., Rywik, S. (2005). Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 63, supl. 4, 1-7.

Szponar, L., Sekuła, W., Rychlik, E., Ołtarzewski, M., Figurska, K. (2003). Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Prace IŻŻ 101. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.

Szponar, L., Stoś, K., Ołtarzewski, M.G. (2007). Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży. Pediatria Współczesna, Gastroenerologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 9, 41-44.

The Barsac Declaration: Environmental Sustainability and the Demitarian Diet (2011). Nitrogen in Europe. Pobrane w lutym 2013 z: www.nine-esf.org/sites/nine-esf.org/files/Barsac%20Declaration % 20V5.pdf.

Tubiello, F.N., Salvatore, M., Rossi1, S., Ferrara1, A., Fitton, N., Smith, P. (2013), The FAOSTAT database of greenhouse gas emissions from agriculture. Environmental Research Letters 8, 1-10. (Crossref)

World Development Indicators (2016). Environment 3.2. World development indicators: agricultural inputs. Pobrane w lipcu 2016 z: wdi.worldbank.org/table 3.2.

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) (2014). The United Nations World Water Development Report 2014: Water and energy. Paris, UNESCO.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.