Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego

Main Article Content

Jerzy Bieńkowski
Małgorzata Holka
Janusz Jankowiak


Słowa kluczowe : ślad węglowy, gazy cieplarniane, produkcja roślinna, nawożenie azotowe, praktyki rolnicze, rzepak ozimy
Abstrakt
Aktualnie ważnym wyzwaniem dla sektora rolniczego jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych. Istnieje potrzeba dokładnej identyfikacji źródeł emisji oraz upowszechnienia praktyk rolniczych, które przyczyniałyby się do zmniejszenia emisji we wszystkich ogniwach produkcji roślinnej. Do przeprowadzenia obiektywnych porównań i wyboru najlepszych rozwiązań technologicznych według kryterium emisyjności potrzebna jest szczegółowa ocena ilościowa emisji GHG. W opracowaniu przedstawiono ocenę emisji GHG w produkcji roślinnej za pomocą śladu węglowego (CF). Udział operacji technologicznych w powstawaniu CF scharakteryzowano na przykładzie rzepaku ozimego. Wyniki badań wskazują, że największe znaczenie w kształtowaniu CF ma proces nawożenia mineralnego. Wpływ pozostałych procesów na CF jest wielokrotnie mniejszy. Miejscem głównych emisji GHG w nawożeniu mineralnym rzepaku są emisje bezpośrednie i pośrednie GHG z pól. Po emisjach GHG z pól, produkcja nawozów stanowi drugie źródło emisji z nawożenia. Zmiany praktyk rolniczych polegających na zwiększeniu efektywności nawożenia azotowego oraz stosowaniu nawozów o niskich współczynnikach emisji stwarzają obecnie możliwość redukcji emisji GHG i przez to, tym samym mogą przyczynić się do zmniejszenia CF produktów roślinnych.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowski, J., Holka, M., & Jankowiak, J. (2017). Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 18–28. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.23
Bibliografia

Audsley, E., Stacey, K., Parsons, D.J., Williams, A.G. (2009). Estimation of the greenhouse gas emissions from agricultural pesticide manufacture and use. Cranfield University, Cranfield, Bedford UK.

Bieńkowski, J., Jankowiak, J., Dąbrowicz, R., Holka, M. (2016). Poziom i przestrzenne zróżnicowanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1(83), 50-61.

Borzęcka-Walker, M., Faber, A., Jarosz, Z., Syp, A., Pudełko, R. (2013). Greenhouse gas emission from rape seed cultivation for FAME production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment 11, 1064-1068.

Borzęcka-Walker, M., Faber, A., Pudełko, R., Kozyra, J., Syp, A., Borek, R. (2011). Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production. Journal of Food, Agriculture & Environment 9, 698-700.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 2007. Renewable energy road map, renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future. COM (2006) 848 final, Brussels.

Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 003/30/WE. 2009: Official J. European Union L 140, 16-62.

Elsgaard, L., Olesen, J., Hermansen, J., Kristensen, I., Børgesen, C. (2013). Regional greenhouse gas emissions from cultivation of winter wheat and winter rapeseed for biofuels in Denmark. Acta Agriculturae Scandinavica, section B – Soil & Plant Science 63, 219-230. (Crossref)

EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (2013). Technical guidance to prepare national emission inventories. EEA Technical Report No 12/2013, European Environment Agency, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

European Council Conclusions (2014). 2030 Climate and energy policy framework. EUCO 169/14. Pobrano grudzień 2015 z: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ 145397.pdf.

FAO (2009). Global agriculture towards 2050. High Level Expert Forum – how to feed the world in 2050. Agricultural Development, Agricultural Development Economics Division, 12-13 October Rome.

Felten, D., Fröba, N., Fries, J., Emmerling, C. (2013). Energy balances and greenhouse gas-mitigation potentials of bioenergy cropping systems (Miscanthus, rapeseed, and maize) based on farming conditions in Western Germany. Renewable Energy 55, 160-174. (Crossref)

Gan, Y., Huang, G., Gan, Y., Liang, C., Malhi, S.S., Brandt, S.A., Katepa-Mupondwa, F. (2012). Carbon footprint of canola and mustard is a function of the rate of N fertilizer. Int. J. Life Cycle Assess. 17, 58-68. (Crossref)

Gan, Y., Liang, C., Wang, X., McConkey, B. (2011). Lowering carbon footprint of durum wheat by diversifying systems. Field Crops Research 122, 199-206. (Crossref)

GHGenius (2010). GHGenius model 3.17. Natural Resources Canada, Ottawa.

Golub, A., Henderson, B., Hertel, T., Gerber, P., Rose, S., Sohngen, B. (2013). Global climate policy impacts on livestock, land use, livelihoods, and food security. PNAS 110, 20894-20899. (Crossref)

Harasim, A. (2002). Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych, Monografie i Rozprawy Naukowe 1, Wyd. IUNG Puławy.

Herridge, D., Peoples, M., Boddey, R. (2008). Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant Soil 311, 1 –18. (Crossref)

IPCC 2006a: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. Pobrane z: http://www.ipcc-nggip. iges.or.jp /public/2006gl/vol4.htm.

IPCC 2006b: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories. Volume 2 Energy. IGES Hayama, Japan.

Iriarte, A., Rieradevall, J., Gabarrell, X. (2010). Life cycle assessment of sunflower and rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner Production 18, 336-345. (Crossref)

Kirkegaard, J., Christen, O., Krupinsky, J., Layzell, D. (2008). Break crop benefits in temperature wheat production. Field Crops Res. 54, 185-195. (Crossref)

Matthews, H.S.; Weber, C., Hendrickson, C. (2008). Estimating Carbon Footprints with Input-Output Models. International Input-Output Meeting on Managing the Environment, Seville, July 9-11, 1-10.

Milà i Canals, L., Sim, S., García-Suárez, T., Neuer, G., Herstein, K., Kerr, C. Rigarlsford, G., King, H. (2011). Estimating the greenhouse gas footprint of Knorr. Int. J. Life Cycle Assess. 16, 50-58. (Crossref)

Peng, S., Buresh, R., Huang, J., Zhong, X., Zou, Y., Yang, J., Wang, G., Liu, Y., Hu, R., Tang, Q., Cui, K., Zhang, F., Dobermann, A. (2010). Improving nitrogen fertilization in rice by site-specific N management- a Review, Agron. Sustain. Dev. 30, 649 – 656. (Crossref)

Poland’s National Inventory Report 2016 (2016). Greenhouse Gas Inventory for 1988-2014. IOŚ-PIB, KOBIZE, Warszawa.

Queirós, J., Malça, J., Freire, F. (2015). Environmental life-cycle assessment of rapeseed produced in Central Europe: addressing alternative fertilization and management practices. Journal of Cleaner Production 99, 266-274. (Crossref)

Saarinen, M., Virtanen, Y., Hyvärinen, H. (2012). LCAs for a large repertoire of Finnish outdoor plant products. Proceedings 8th International Conference on Life Cycle Assessment on the Agri-Food Sector, October 1-4 2012 Saint-Malo, France, 811-812.

Snyder, C., Bruulsema, T., Jensen, T., Fixen, P. (2009). Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems and Environment 133, 247-266. (Crossref)

Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K, Tignor, M., Miller, H. (2007). Climate change 2007- the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.