Pozycja konkurencyjna państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi

Main Article Content

Katarzyna Domańska
Anna Nowak


Słowa kluczowe : Unia Europejska, sektor rolno-spożywczy, konkurencyjność, handel zagraniczny
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena pozycji konkurencyjnej państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 2004, 2009 i 2014. Znaczenie tych badań wynika z faktu, że handel zagraniczny stanowi największą i najważniejszą część międzynarodowych stosunków gospodarczych. Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące wskaźniki pozycji w międzynarodowej wymianie towarowej: indeks relatywnej komparatywnej przewagi eksportu (RCA), wskaźnik pokrycia importu eksportem (Lafaya) oraz wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego (Grubela-Lloyda). W pracy wykorzystano dane EUROSTAT. Przeprowadzone badania wykazały, że w badanych latach najwyższą pozycję konkurencyjną wśród nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi osiągała Litwa, Bułgaria, Polska i Łotwa. Spośród państw „starej 15” zdecydowanym liderem okazała się Holandia.

Article Details

Jak cytować
Domańska, K., & Nowak, A. (2016). Pozycja konkurencyjna państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 67–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.63
Bibliografia

Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2013). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4) Pozycja konkurencyjna. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Ball, E., Butault, J.P., San Juan Mesonada, C., Mora, R. (2006). Productivity and international competitiveness of European Union and United States agriculture, 1973-2002. Paper presented at the AIEA2 International Meeting „Competitiveness in agriculture and the food industry: United States and EU perspectives_, Bologna, June 2006.

Banterle, A., Carraresi, L. (2007). Competitive performance analysis and European Union trade: The case of the prepared swine meat sector. Acta Agriculturae Scandinavica, Section C – Food Economics, 4(3), 159-172. (Crossref)

Bieńkowski, W. (1995). Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Warszawa: PWN.

Domańska, K., Kijek, T., Nowak, A. (2014). Agricultural Total Factor Productivity change and its determinants in EU countries. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6, 873-882.

Domańska, K., Nowak, A. (2014). Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Agrobiznes 2014. Tom II. Rozwój agrobiznesu w okresie dziesięciu lat przynależności Polski do Unii Europejskiej pod red. A. Olszańskiej i J. Szymańskiej, 361, 29-37. (Crossref)

EUROSTAT – Baza danych, Pobrane 29 marca 2016 z http://ec.europa.eu/eurostat.

Gorton, M., Davidova, S. (2001). The international competitiveness of CEEC agriculture. World Economy, 24(2), 185-200. (Crossref)

Jagiełło, M. (2003). Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i materiały, nr 80, Warszawa: IKCHZ.

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors.

OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 30, OECD. Pobrane 29 marca 2016 z: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en. (Crossref)

Misala J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.

Mulder, N., Vialou, A., David, B., Rodriguez, M., Castilho, M. (2004). La Compétitivité de l’Agriculture et des Industries Agroalimentaires dans le Mercosur et l’Union Européenne dans une Perspective de Libéralisation Commerciale. Working Paper/Document de travail N°2004- 19, Centre d_Etudes Prospectives et d_Informations Internationales (CEPII), Paris, France, November 2004.

Nosecka, B. (2014). Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 213-218.

Nosecka, B. (red.), (2013). Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

OECD (2011). Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture, OECD. Pobrane 1 kwietnia 2016 z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166820-en. (Crossref)

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe 448, Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Szczepaniak, I. (2014). Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W: Szczepaniak I. (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza (s. 25-50). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Weresa, M. (red.), (2006). Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych., Warszawa: SGH, Instytut Gospodarki Światowej.

Zawalińska, K. (2002). A Review of Quantitative Studies on the Competitiveness of Polish Agri-Food Products, 1990-2000. Work Package 5. Working Paper 2(10), January 2002.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.