Znaczenie gospodarcze soi oraz możliwości rozwoju jej produkcji w Polsce

Main Article Content

Paweł Boczar


Słowa kluczowe : soja, produkcja, eksport, import, wykorzystanie, koszty produkcji
Abstrakt
Soja jest jedną z najstarszych oraz najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. Swoją popularność zawdzięcza wysokiej wartości użytkowej nasion jak również korzystnemu wpływowi na glebę i rośliny następcze. Celem artykułu była charakterystyka znaczenia gospodarczego soi oraz wskazanie wybranych czynników decydujących o możliwości rozszerzenia jej produkcji w Polsce. Scharakteryzowano udział soi i produktów jej przerobu na tle produkcji, eksportu oraz zużycia surowców i śrut oleistych oraz olejów roślinnych na świecie oraz w Polsce. Jednym z głównych czynników decydujących o podjęciu produkcji danej uprawy jest opłacalność produkcji, na którą wpływ mają między innymi koszty produkcji. Dlatego dla zobrazowania opłacalności produkcji przedstawiono koszty produkcji soi w wybranych gospodarstwach głównych producentów i eksporterów soi na świecie w tym Polsce.

Article Details

Jak cytować
Boczar, P. (2016). Znaczenie gospodarcze soi oraz możliwości rozwoju jej produkcji w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 35–48. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.60
Bibliografia

Agri benchmark Cash Crop. (2015). Pobrano w lutym 2016 z : www.agribenchmark.org/cash_crop.html.

Boczar, P., Sznajder, M. (2011). Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Cash Crop Report. (2011). Braunschweig.

Codex Alimentarius. (2001). Fats, Oils and Related Products. Volume 8. Rome.

Estimated Costs of Crop Production in Iowa – 2016. Ag Decision Maker. Iowa State University. Extension and Outreach. January 2016.

Eurostat (2014). Pobrano w styczniu 2014 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Flaczek, E., Górecka, D., Korczak, J. (red.). (2006). Towaroznawstwo produktów spożywczych. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.

Gawęcki, J. (red.). (1997). Prawda o tłuszczach. Wydawnictwo Instytut Danone-Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia, Warszawa.

Graham, P. H., Vance, C.P. (2003). Legumes: Importance and Constraints to Greater Use. Plant Physiology, Vol. 131, 872-877. (Crossref)

Gunstone, F. (2002). Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses. Blackwell Publshing.

Hartman, G. L., West, E. D., Herman, T. K. (2011). Crops that feed the World 2. Soybean - worldwide production, use, and constraints caused by pathogens and pests. Food Security 3(1), 5-17. (Crossref)

Hołubowicz-Kliza, G. (2007). Uprawa soi. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 130. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy.

https://www.ior.poznan.pl/942,cel-projektu.html [Data odczytu: kwiecień 2016]

Jamroz, D. (red.). (2013). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jasińska, Z., Kotecki, A. (red.). (2003). Szczegółowa upraw roślin. Tom II. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.

Jasińska, Z., Kotecki, A. (1993). Rośliny strączkowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jerocha, H., Lipca, A. (red.). (2012). Pasze i dodatki paszowe. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Jerzak, M. (red.). (2015). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Kandel, H. (2013). Soybean production field guide for North Dakota and Northwestern Minnesota. NDSU Extension. Fargo, North Dakota.

Kapusta, F. (2012). Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt. Nauki Inżynierskie i Technologie 1(4), 16-32.

Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2015. Burak, ziemniak oleiste, pastewne. COBORU, Słupia Wielka.

Metodyka integrowanej ochrony roślin dla producentów. (2012). Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Poznań.

Metzger, S. (2015). Crop Production Costs, Yields, and Returns for South -Central North Dakota for the Years 2009-2013. Pobrano w marcu 2016 z: https://www.ag.ndsu.edu/carringtonrec/documents/agronomyrd/docs2015/.

Muszyński, J., Strażewicz, W. (1933). Soja jej historia, znaczenie gospodarcze, upraw użytkowanie oraz dotychczasowe wyniki uprawy w Polsce. Tow. Wyd. Pogoń Drukarnia Pax. Wilno.

Rolnictwo w 2005 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2006 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2007 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2009 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Rolnictwo w 2014 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. Raport końcowy z realizacji programu wieloletniego 2011-2015. (2015). Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy.

United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution Online. (2016). Pobrano w marcu 2016 z: www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx.

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 roku. (2016) GUS, Warszawa.

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny bobowate 2013 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja). (2014). COBORU, nr 107, Słupia Wielka.

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny bobowate 2014 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). (2015). COBORU, nr 115, Słupia Wielka.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.