Zasoby naturalne obszarów wiejskich jako determinanty ich rozwoju ekonomicznego

Main Article Content

Marian Woźniak


Słowa kluczowe : obszary wiejskie, zasoby naturalne, rolnictwo, różnorodność biologiczna
Abstrakt
W dobie globalizacji coraz częściej dostrzega się potrzebę ochrony kurczących się zasobów naturalnych Ziemi, służących produkcji dóbr ekonomicznych. W artykule przyjęto, że głównymi zasobami obszarów wiejskich jest gleba i jej otoczenie jako producent płodów rolnych oraz klimat i krajobraz, nad użytkowaniem których czuwa człowiek. Celem pracy jest ukazanie zasobów naturalnych obszarów wiejskich na świecie oraz w Polsce, jako podstawowego czynnika determinującego ich rozwój ekonomiczny. Praca przedstawia analizę badanego problemu, opartą na przeglądzie światowej literatury oraz wynikach badań własnych, zrealizowanych wśród mieszkańców gmin wiejskich województwa podkarpackiego. W pracy pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą, że najlepszą formą ochrony zasobów naturalnych obszarów wiejskich jest koncepcja zielonej gospodarki, oparta na bezpiecznym ekologicznie rolnictwie oraz świadomości środowiskowej wszystkich mieszkańców wsi.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, M. (2016). Zasoby naturalne obszarów wiejskich jako determinanty ich rozwoju ekonomicznego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 371–381. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.92
Bibliografia

Bołtromiuk, A. (2012). Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego – współzależności, konflikty i oddziaływania polityki. W: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 125-148.

Cobbinah, P., Black, R., Thwaites, R. (2013). Tourism planning in developing countries: review of concepts and sustainability issues. International Journal of Social, Behavioral, Educational. Economic. Business and Industrial Engineering 7(4), 468-475.

Cobbinah, P., Black, R., Thwaites, R. (2015). Biodiversity conservation and livelihoods in rural Ghana: Impacts and coping strategies, Environmental Development 15, 79-93. (Crossref)

Drygas, M., Nurzyńska, I. (2015). Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa? W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andzejewska (red.) Ekonomia jest piękna? Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 336-350.

Dziadek, M. (2012).Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu, PODR Boguchwała, Pobrano 11 kwietnia 2016 z: http://www.podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/1403-rolnictwo-ekologiczne-na-podkarpaciu.html, pdf.

Europa 2007 – Produkt Krajowy Brutto i ślad ekologiczny (2007). Raport WWF. Pobrane 10 kwietnia 2015 z: http://assets.panda.org/dowloads/Europe_2007_gdp_and_ef.pdf.

Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532

Fottorino, E. (1999). Człowiek Ziemi. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 11.

Giovannucci, D., Scherr, S., Nierebeng, N., Hebebrand, C., Shapiro, J., Milder, J., Wheleer, K. (2012). Sustainable Development in the 21st Century. Food and Agriculture: The future of sustainable, United Nations of Economics and Social Affairs Division for Sustainable Development, 1. (Crossref)

Global Footprint Network, (2013). Dane dotyczące „śladu ekologicznego”. Pobrane 10 kwietnia 2015 z: http://storymapes.esri.com//globalfootprint/pdf.

Hilton-Taylor, C. (2000). 2000 ICUN Red List of Threatenend Species. IUCN, Earthscan Survival Commission, Gland-Cambridge, Coastline Reports 6 (2005), 121-128.

Jakubczyk, Z. (2002) Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, W: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. B. Fiedor (red.), Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 121.

Lewicki, I. (2005) Rola i znaczenie przyrody dla zrównoważonego rozwoju regionu: miejsca pracy a ekologia. Glaser, Sekścińska & Löser (eds.): Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region. Coastline Reports (6), 121-128.

Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 10.

Obszary interwencji na rzecz obszarów wiejskich w polityce spójności na lata 2014-2020 komplementarne do projektu PROW. (2013). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 1-27.

Ochrona środowiska w Chinach. (2003). Pobrane 20 października 2016 z: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/ochrona-srodowiska-w-chinach/mhstm.

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 19-22, 62.

Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Laudato Si’. W trosce o wspólny dom. (2015). Kraków: Wydawnictwo m, 6-8, 18, 32, 92.

Poczta, W. (2015). Możliwość trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa – refleksje na tle deklaracji Warszawskiej. W:Ł. Hardt, D. Milczarek-Andzejewska (red.) Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 423-438.

Rogała, D., Marcela, A. (red.). (2012). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Rzeszów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce (2008). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi, Wyd. Rytter, Warszawa, 29.

Rosochowicz, P. (2009). Ochrona środowiska w Rumunii i Rosji. Pobrano 20 października 2016 z: http://www1.rfi.fr/actupl/articles/120/article_9449.asp

Stan środowiska w Polsce. Raport 2014. (2014). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 19-22, 37, 73.

Stankiewicz, D. (2009). Rolnictwo ekologiczne. Indos. Biuro Analiz Sejmowych, Zagadnienia społeczno-gospodarcze, 2 kwietnia nr 7(54) 2009.

Strategia Europa 2020. (2014). Komisja Europejska, Bruksela 3.03.2010, Pobrane 13 kwietnia 2016 z: http:/ec.europa.en/eu2020/2014.pdf.

Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Opinie i ekspertyzy. Kancelaria Senatu. Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji, 3.

Wilkin, J. (2011). Warsaw Declaration – ważna inicjatywa akademickich instytucji europejskich w sprawie udziału Unii Europejskiej w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych świata. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 224-228.

Willer, H. (2010).Organic Agriculture Worldwide: Current Statistics, BioFach Congres 2012, Nürnberg, Session “The World of Organic Agriculture”, 15 February 2010, Pobrano 15 kwietnia z: http://www.fibl-ifoam-2012-statistic-2012-02-15.pdf.

Zmagania-rolnikow-ze-zmianami-klimatu-szansa-dla-obszarow-wiejskich. (2014). Pobrano 10 kwietnia 2015 z: http://dlaklimatu.pl/zmagania-rolnikow-ze-zmianami-klimatu-szansa-dla-obszarow-wiejskich/pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.