Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie

Main Article Content

Roman Chorób


Słowa kluczowe : procesy integracyjne, innowacje, agrobiznes.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne podstawy, zasady funkcjonowania oraz korzyści płynące z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę wskazania społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju tych związków. Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.

Article Details

Jak cytować
Chorób, R. (2013). Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 36–45. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.35
Bibliografia

A practical guide to cluster development [2004], DTI, Ecotec Research & Consulting, April.

Borowska A. [2002]: Wzorce konsumpcji żywności w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2000. Oeconomia, Vol. 1, No. 1-2, 67-75.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim [2012]: Powszechny Spis Rolny 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. [2011]: Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, IERiGŻ, PIB, Warszawa, s. 37-56.

Figiel S., Rembisz W. [2009]: Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym – ujęcie analityczne i empiryczne, IERiGŻ, PIB, Warszawa.

Fujita M., Krugman P., Venables A.J. [2001]: The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge, Mass.

Gierszewska G., Romanowska M. [2002]: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 98-99.

Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój [2011]: M. Koszarek (red.), PARP, Warszawa, s. 25.

Jabłońska-Urbaniak T. (red.) [2010]: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, s. 31-32.

Klimas A. [2013]: Żywność ekologiczna coraz częściej poszukiwana [Tryb dostępu] http://www.raportrolny.pl [Data odczytu: styczeń 2013].

Kowalski A., Figiel S., Halamska M. [2011]: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy nr 7, s. 29.

Marshall A. [1920]: Principles of Economics, Macmillan, London.

Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej [2013]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2012 roku. [Tryb dostępu:] http://www.mg.gov.pl [Data odczytu: styczeń 2013].

Nowa era biopaliw, Komisja Europejska [2013] [Tryb dostępu] http://ec.europa.eu/polska/news/121017_biopaliwa_pl.htm [Data odczytu: luty 2013].

Oleksiuk A. [2009]: Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, s. 82.

Plawgo B., Klimczuk M. [2007]: Korzyści z funkcjonowania firm w strukturach klastrów gospodarczych [w:] (red.) A. F. Bocian, Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 48-49.

Porter M.E. [1998a]: On Competition. HBS Press, Boston.

Porter M.E. [1998b]: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, Nov-Dec, 77-90.

Porter M. [2001]: Porter o konkurencji, PWN, Warszawa.

Porter M.E. [2010]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 2010 [2011], GUS, Warszawa.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [2013]: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Komunikacji Społecznej.

Rembisz W., Idzik M. [2007]: Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ, PIB, Warszawa.

Sawicki M. [2011]: Polish Vision of the CAP after 2013: Against a Back-ground of Economic Transformation and EU Membership. EuroChoices, 10 (2). (Crossref)

Wojnicka E. [2013]: Klastry w Polsce – teoria i praktyka. [Tryb dostępu:] http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje21/strona17.htm [Data odczytu: luty 2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.