Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne

Main Article Content

Aleksandra Hęćka
Krzysztof Łyskawa


Słowa kluczowe : rzepak, skutki złego przezimowania, ubezpieczenie upraw, opłacalność ubezpieczenia upraw
Abstrakt
Intensywność zjawisk pogodowych powoduje występowanie w rolnictwie zdarzeń, które przyjmują charakter szkód masowych (np. szkody spowodowane wymarznięciem roślin w okresie zimowym). Rolnictwo, dotknięte szkodami w uprawach, poszukuje pokrycia owych strat przez wypłaty z umowy ubezpieczenia. Jednak należy zastanowić się, czy funkcjonujące obecnie warunki ubezpieczenia upraw w pełni pokrywają interes majątkowy rolnika, czy wypłacane odszkodowaniawystarczają na pokrycie poniesionych wydatków, czy też rekompensują utracony przychód. Autorzy zbadali odpowiedzi na przedmiotowe pytania względem uprawy rzepaku ozimego. Swoje wnioski poszerzyli o analizę częstotliwości i intensywności niekorzystnych, masowych zjawisk atmosferycznych w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Hęćka, A., & Łyskawa, K. (2013). Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 24–36. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.3
Bibliografia

Badanie produkcji roślinnej. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych 2011. [2011]. GUS, Warszawa.

Fizjologia roślin. [2007]: J. Kopcewicz i S. Lewak (red.). PWN, Warszawa.

Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. [2012]. [Tryb dostępu:] http://isok.imgw.pl/. [Data odczytu: 28.04.2011].

Janc A. [2012]: Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006–2012. Wystąpienie podczas konferencji pt. Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Warszawa 5.11.2012 r.

Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego. {2012]. Wielkopolska Izba Rolnicza. [Tryb dostępu:] http://www.wir.org.pl/kalk/kalk.htm. [Data odczytu: 15.10.2012r].

Klimkowski C. [2002]: Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim. IERiGŻ, Warszawa.

Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A. [2009]: Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. [W:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. A. Harasim (red.). Studia i Raporty IUNG-BIP zeszyt 14, Puławy.

Kozyra J., Górski T. [2008]: Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce. [W:] Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie. M. Sadowski, J. Wilkin, I. Kołomyjska, Z. Karaczun, K. Witeska (red.). FDPA (Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa), Warszawa.

Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. [2007]. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa.

Natural catastrophes and man-made disasters in 2009: catastrophes claim fewer victims, insured losses fall. [2010]: Swiss Re Sigma nr 1.

Normy do ustalania wysokości szkody w uprawach oraz tablice pomocnicze. Wydanie V poprawione i uzupełnione. [2007]. PZU SA, Warszawa.

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 zarządu PZU SA z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 zarządu PZU SA z dnia 9 listopada 2011 r. [2011]. PZU SA, Warszawa. Materiał powielany.

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych, przyjęte uchwałą nr 186/11 zarządu TUW „TUW” z dnia 10 listopada 2011 r., zmienioną uchwałą nr 222/11 zarządu TUW „TUW” z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zarządzeniem prezesa TUW „TUW” nr 57/11 z dnia 21 grudnia 2011. [2011]. TUW „TUW”. Materiał powielany.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw. [2009]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych Concordia Polska TUW zatwierdzone uchwałą zarządu Concordia Polska TUW i obowiązujące od dnia 01 września 2011 roku. [2011]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw zatwierdzone uchwałą zarządu Concordia Polska TUW i wchodzące w życie z dniem 1 lutego 2012 r. [2012]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa zatwierdzone przez zarząd HDI Asekuracja TU S.A. uchwałą nr 189/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. [2011]. DI Asekuracja. Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 73/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. Materiał powielany.

Paradowski A. [2012]: Następstwo roślin po zaoranym rzepaku. [Tryb dostępu:] http://www.ior.poznan.pl/646,nastepstwo-roslin-po-zaoranym-rzepaku.html. [Data odczytu: 15.10.2012].

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010, [2011]. PZU SA, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.pzu.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].

Przymrozki wiosenne ryzykiem wywołującym masowe szkody. [2007]. Gazeta Ubezpieczeniowa 22.05.2007.

Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. [2011]. GUS, Warszawa.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa. [2007]. MRiRW, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. [2012]. Dz. U. nr 268, poz. 1589.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [2012]. Dz. U. nr 72, poz. 408.

Sikorska M. [2010]: Kukurydza pod śniegiem. OTV Bydgoszcz/Agrobiznes z dn. 07.12.2010 r. [Tryb dostępu:] http://www.blog.agroportal.net.pl. [Data odczytu: 25.02.2011].

Stern N. [2007]: The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge University Press, Cambridge.

Szacowanie plonów roślin rolniczych. Materiały dla kwalifikatorów. [2008]. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa.

Szymańczak T. [2011]: Kalkulacja opłacalności – rzepak ozimy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. [Tryb dostępu:] http://www.gci.mszczonow.pl. [Data odczytu: 15.10.2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.